ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมโยธาธิการและผังเมือง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| หัวหน้า5_ชื่อ = พิชัย อุทัยเชฏฐ์
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า6_ชื่อ = เกียรติศักดิ์ จันทรา
| หัวหน้า6_ตำแหน่ง = วิศวกรใหญ่ (วิศวกรโยธา)
| หัวหน้า7_ชื่อ = ศันสนีย์ ศรีศุกรี (ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ผังเมือง)
| หัวหน้า7_ชื่อ =
| หัวหน้า7_ตำแหน่ง = ที่ปรึกษาด้านการผังเมือง (รักษาการ)
| หัวหน้า8_ชื่อ = ว่าง
| หัวหน้า8_ตำแหน่ง = สถาปนิกใหญ่ (สถาปนิก)
| หัวหน้า9_ชื่อ =
| หัวหน้า9_ตำแหน่ง =
ผู้ใช้นิรนาม