ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| หัวหน้า5_ชื่อ = ชยพล ธิติศักดิ์
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง = รองปลัดกระทรวง
| หัวหน้า6_ชื่อ = ระพี ผ่องบุพกิจ
| หัวหน้า6_ตำแหน่ง = หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
|ประเภทหน่วยงาน = กรม
|ต้นสังกัด =
ผู้ใช้นิรนาม