ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|หัวหน้า2_ชื่อ = สุรางคณา วายุภาพ
|หัวหน้า2_ตำแหน่ง = ผู้อำนวยการ
|หัวหน้า3_ชื่อ = วรรณวิทย์ อาขุบุตร
|หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ
|หัวหน้า4_ชื่อ = ชัยชนะ มิตรพันธ์
|หัวหน้า5_ชื่อ = ชาติชาย สุทธาเวศ
|หัวหน้า5_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ
|หัวหน้า6_ชื่อ = นันทนา พจนานันทกุลว่าง
|หัวหน้า6_ตำแหน่ง = ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
|หัวหน้า7_ชื่อ =
ผู้ใช้นิรนาม