ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมโยธาธิการและผังเมือง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| สืบทอดโดย =
| เขตอำนาจ = ทั่วราชอาณาจักร
| กองบัญชาการ = 224 [[ถนนพระรามที่ 9]] แขวงห้วยขวาง [[เขตห้วยขวาง]] กรุงเทพฯ 10320
218/1 [[ถนนพระรามที่ 6]] แขวงสามเสนใน [[เขตพญาไท]] กรุงเทพฯ 10400
| latd= |latm= |lats= |latNS=
ผู้ใช้นิรนาม