ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Timekeepertmk/กระบะทราย2"

ดินแดนในอาณัติแปซิฟิกใต้
(ดินแดนในอาณัติแปซิฟิกใต้)
{{กระบะทรายผู้ใช้}}
 
เตรียมร่างบทความ [[ดินแดนในอาณัติแปซิฟิกใต้]]
 
 
 
http://www.jps.auckland.ac.nz/docs/Memoirs/mem_044/mem_044_03.pdf
http://exploreoceania.weebly.com/the-rise-of-the-tui-tonga-empire.html
== หลักสูตรในประเทศไทยปัจจุบัน ==
=== หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ===
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฉบับปัจจุบันของประเทศไทยคือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 โดยเน้นให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคมให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน<ref name="อนุบาล">{{cite web|url=http://netra.lpru.ac.th/~uraiwan/text/kg%202546.pdf|title=หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๔๖
| publisher = มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง|date=28 December 2013}}</ref> โดยหลักสูตรฉบับนี้เป็นหลักสูตรที่พัฒนามาจากหลักสูตรก่อนประถมศึกษา พ.ศ. 2540<ref name="อนุบาล"/> อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้มีการเตรียมการในการร่างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฉบับใหม่ ซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ในขั้นการรับฟังความคิดเห็น<ref>{{cite web|url=http://www.sukhothailocal.go.th/files/order/download_file.php?table=order_topic&id=2454&filename=20130716105156hsfec.pdf|title=การประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๖
| publisher = |date=28 December 2013}}</ref> สำหรับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 2 ส่วนคือ หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 3 ปี และหลักสูตรสำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี
==== หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 3 ปี ====
หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 3 ปี มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กมีร่างกายที่เจริญเติบโตสมวัย มีความสุข มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ สามารถใช้ภาษาได้เหมาะสมตามพัฒนาการ รวมไปถึงการช่วยเหลือตนเองและการสนใจสิ่งที่อยู่รอบตัวต่างๆ<ref name="อนุบาล"/> โดยการจัดหลักสูตรสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 3 ปีนั้น จะแบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ออกเป็น 2 ส่วน<ref>{{cite web|url=http://www.noonoykindergarten.ac.th/?cid=1534690|title=หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน : หลักสูตรการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ำกว่า 3 ปี (เตรียมอนุบาล)
| publisher = โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย|date=28 December 2013}}</ref>ดังนี้
# ประสบการณ์สำคัญ แบ่งออกเป็นประสบการณ์สำคัญทั้งสิ้น 4 รูปแบบดังต่อไปนี้<ref name="อนุบาล"/>
## ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เป็นประสบการณ์ที่จะส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสในการพัฒนาระบบ[[กล้ามเนื้อ]]และระบบ[[ประสาท]] และความสัมพันธ์ของ 2 ระบบนั้น โดยใช้กิจกรรมการเล่นและการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นการสร้างประสบการณ์สำคัญ
## ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นประสบการณ์ที่จัดให้เด็กรู้จักสร้างความสุขให้แก่ตนเอง มีความร่าเริงแจ่มใส
## ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เป็นประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ โดยใช้กิจกรรมการเล่นเป็นกลุ่ม
## ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา เป็นประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 และอวัยวะรับสัมผัส
# สาระที่ควรรู้ แบ่งออกเป็นทั้งสิ้น 4 สาระ ดังนี้<ref name="อนุบาล"/>
## เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เน้นให้เด็กได้รู้จักตนเอง รู้จักส่วนประกอบต่างๆของร่างกาย
## เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เน้นให้รู้จักบุคคลที่อยู่รอบๆตัวเด็ก ให้เด็กรู้สรรพนามในการเรียกบุคคลต่างๆ
## ธรรมชาติรอบตัว เน้นให้เด็กรู้จัก[[ระบบนิเวศ]]อย่างง่าย ทั้งองค์ประกอบที่มีชีวิตและองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต
## สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก เน้นให้เด็กรู้จักวัตถุสิ่งของที่อยู่รอบตัว
 
สำหรับการวัดและประเมินผลหลักสูตรสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีนั้น จะใช้วิธีการสังเกตและประเมินพัฒนาการตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการเป็นหลัก โดยหากพบปัญหาจำเป็นต้องส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้บำบัดทันที มิฉะนั้นอาจส่งผลต่อพัฒนาการในอนาคตได้<ref name="อนุบาล"/>
 
==== หลักสูตรสำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี ====
{{โครง-ส่วน}}
=== หลักสูตรระดับประถมศึกษา ===
{{โครง-ส่วน}}
=== หลักสูตรระดับมัธยมศึกษา ===
{{โครง-ส่วน}}
=== หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ===
{{โครง-ส่วน}}
=== หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ===
{{โครง-ส่วน}}
 
 
 
 
 
== Estadísticas en competiciones FIFA ==
 
=== Mundiales ===
;Leyenda: * <span style="background:gold">1°</span>: Campeón <span style="background:silver">2°</span>: Subcampeón <span style="background:#CFAA88">3°</span>: Tercer lugar 4°: Cuarto lugar<br />'''8vos''': Octavos de final '''4tos''': Cuartos de final '''1F''': Primera fase.
 
==== Masculino ====
{| class="wikitable" style="text-align:center"
! Equipo !! {{bandera|Uruguay}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol de 1930|1930]] !! {{bandera|Italia|1861}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol de 1934|1934]] !! {{bandera|Francia}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol de 1938|1938]] !! {{bandera|Brasil}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol de 1950|1950]] !! {{bandera|Suiza}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol de 1954|1954]] !! {{bandera|Suecia}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol de 1958|1958]] !! {{bandera|Chile}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol de 1962|1962]] !! {{bandera|Inglaterra}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol de 1966|1966]] !! {{bandera|México}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol de 1970|1970]] !! {{bandera|Alemania}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol de 1974|1974]] !! {{bandera|Argentina|1816}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol de 1978|1978]] !! {{bandera|España}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol de 1982|1982]] !! {{bandera|México}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol de 1986|1986]] !! {{bandera|Italia}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol de 1990|1990]] !! {{bandera|Estados Unidos}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol de 1994|1994]] !! {{bandera|Francia}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol de 1998|1998]] !! {{bandera|Corea del Sur}}{{bandera|Japón}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol de 2002|2002]] !! {{bandera|Alemania}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol de 2006|2006]] !! {{bandera|Sudáfrica}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol de 2010|2010]] !! {{bandera|Brasil}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol de 2014|2014]] !! {{bandera|RUS}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol de 2018|2018]] !! {{bandera|QAT}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol de 2022|2022]] !!Total
|-
|align=left| {{selb|AUS}} || bgcolor=black| || bgcolor=black| || bgcolor=black| || bgcolor=black| || bgcolor=black| || bgcolor=black| || bgcolor=black| || || ||'''[[Australia en la Copa Mundial de Fútbol de 1974|1F]]'''<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/worldcup/archive/edition=39/overview.html|título= Copa Mundial de la FIFA Alemania 1974 - Resumen|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref> || || || || || || || || '''[[Australia en la Copa Mundial de Fútbol de 2006|8vos]]'''<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/worldcup/archive/germany2006/overview.html|título= Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006 - Resumen|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref> || bgcolor=black| || bgcolor=black| || bgcolor=black| || bgcolor=black| ||'''2'''<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/worldcup/archive/southafrica2010/statistics/pastworldcup/association=aus/index.html|título= Estadísticas - Australia|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref><ref>Australia, como miembro de la [[Confederación Asiática de Fútbol|AFC]], clasificó a las [[Copa Mundial de Fútbol de 2010|Copas Mundiales de 2010]] y [[Copa Mundial de Fútbol de 2014|2014]], totalizando 4 mundiales disputados.</ref>
|-
|align=left| {{selb|NZL}} || bgcolor=black| || bgcolor=black| || bgcolor=black| || bgcolor=black| || bgcolor=black| || bgcolor=black| || bgcolor=black| || bgcolor=black| || bgcolor=black| || || || '''[[Nueva Zelanda en la Copa Mundial de Fútbol de 1982|1F]]'''<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/worldcup/archive/edition=59/results/index.html|título= España 1982 - Partidos y resultados|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref> || || || || || || || '''[[Nueva Zelanda en la Copa Mundial de Fútbol de 2010|1F]]'''<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/worldcup/archive/southafrica2010/teams/team=43978/index.html|título= Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 - Nueva Zelanda|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref> || || || ||'''2'''<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/worldcup/archive/southafrica2010/statistics/pastworldcup/association=nzl/|título= Estadísticas - Nueva Zelanda|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref>
|}
 
==== Masculino Sub-20 ====
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
! Equipo !! {{bandera|Túnez}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol Juvenil de 1977|1977]] !! {{bandera|Japón}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol Juvenil de 1979|1979]] !! {{bandera|Australia}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol Juvenil de 1981|1981]] !! {{bandera|México}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol Juvenil de 1983|1983]] !! {{bandera|Unión Soviética}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol Juvenil de 1985|1985]] !! {{bandera|Chile}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol Juvenil de 1987|1987]] !! {{bandera|Arabia Saudita}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol Juvenil de 1989|1989]] !! {{bandera|Portugal}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol Juvenil de 1991|1991]] !! {{bandera|Australia}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol Juvenil de 1993|1993]] !! {{bandera|Catar}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol Juvenil de 1995|1995]] !! {{bandera|Malasia}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol Juvenil de 1997|1997]] !! {{bandera|Nigeria}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol Juvenil de 1999|1999]] !! {{bandera|Argentina}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol Juvenil de 2001|2001]] !! {{bandera|EAU}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol Juvenil de 2003|2003]] !! {{bandera|Países Bajos}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol Juvenil de 2005|2005]] !! {{bandera|Canadá}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2007|2007]] !! {{bandera|Egipto}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2009|2009]] !! {{bandera|Colombia}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2011|2011]] !! {{bandera|Turquía}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2013|2013]] !! {{bandera|NZL}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2015|2015]] !! {{bandera|KOR}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2017|2017]] !!Total
|-
|align=left| {{selb|AUS}} || bgcolor=black| || bgcolor=black| || '''4tos'''<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/tournament=104/edition=191109/results/index.html|título= Australia 1981 - Partidos y resultados|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref> || '''1F'''<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/tournament=104/edition=191120/results/index.html|título= México 1983 - Partidos y resultados|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref> || '''1F'''<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/tournament=104/edition=191144/results/index.html|título= URSS 1985 - Partidos y resultados|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref> || '''1F'''<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/tournament=104/edition=191161/results/index.html|título= Chile 1987 - Partidos y resultados|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref> || || '''4º'''<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/tournament=104/edition=191232/results/index.html|título= Portugal 1991 - Partidos y resultados|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref> || '''4º'''<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/tournament=104/edition=191252/results/index.html|título= Australia 1993 - Partidos y resultados|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref> || '''4tos'''<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/tournament=104/edition=191263/results/index.html|título= Catar 1995 - Partidos y resultados|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref> ||'''8vos'''<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/tournament=104/edition=191276/results/index.html|título= Malasia 1997 - Partidos y resultados|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref> || '''1F'''<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/tournament=104/edition=191313/results/index.html|título= Nigeria 1999 - Partidos y resultados|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref> || '''8vos'''<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/tournament=104/edition=4295/results/index.html|título= Argentina 2001 - Partidos y resultados|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref> || '''8vos'''<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/tournament=104/edition=6537/results/index.html|título= EAU 2003 - Partidos y resultados|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref> || '''1F'''<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/tournament=104/edition=9102/results/index.html|título= Países Bajos 2005 - Partidos y resultados|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref> || bgcolor=black| || bgcolor=black| || bgcolor=black| || bgcolor=black| || bgcolor=black| || bgcolor=black| || '''12'''
|-
|align=left| {{bandera|NZL}} [[Selección de fútbol sub-20 de Nueva Zelanda|Nueva Zelanda]] || bgcolor=black| || bgcolor=black| || bgcolor=black| || || || || || || || || || || || || || '''1F'''<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/u20worldcup/canada2007/teams/team=1889463/index.html|título= Canadá 2007 - Nueva Zelanda (NZL)|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref> || || '''[[Nueva Zelanda en la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2011|1F]]'''<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/u20worldcup/colombia2011/teams/team=1889463/index.html|título= Colombia 2011 - Nueva Zelanda (NZL)|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref> || '''[[Nueva Zelanda en la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2013|1F]]<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/u20worldcup/teams/team=1889463/index.html|título= Turquía 2013 - Nueva Zelanda|fechaacceso= 4 de julio de 2013|}}</ref>''' || || ||'''3'''
|-
|align=left| {{selb|TAH}} || bgcolor=black| || bgcolor=black| || bgcolor=black| || bgcolor=black| || bgcolor=black| || bgcolor=black| || bgcolor=black| || || || || || || || || || || '''1F'''<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/u20worldcup/egypt2009/teams/team=1889495/index.html|título= Egipto 2009 - Tahití (TAH)|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref> || || || || ||'''1'''
|}
 
==== Masculino Sub-17 ====
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
! Equipo !! {{bandera|China}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol Sub-16 de 1985|1985]] !! {{bandera|Canadá}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol Sub-16 de 1987|1987]] !! {{bandera|Escocia}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol Sub-16 de 1989|1989]] !! {{bandera|México}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 1991|1991]] !! {{bandera|Japón}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol Juvenil de 1993|1993]] !! {{bandera|Ecuador}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 1995|1995]] !! {{bandera|Egipto}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 1997|1997]] !! {{bandera|Nueva Zelanda}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 1999|1999]] !! {{bandera|Trinidad y Tobago}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 2001|2001]] !! {{bandera|Finlandia}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 2003|2003]] !! {{bandera|Perú}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 2005|2005]] !! {{bandera|Corea del Sur}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 2007|2007]] !! {{bandera|Nigeria}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 2009|2009]] !! {{bandera|México}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 2011|2011]] !! {{bandera|EAU}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 2013|2013]] !! {{bandera|Chile}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 2015|2015]] !! {{bandera|IND}}<br />[[Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 2017|2017]] !!Total
|-
|align=left| {{selb|AUS}} || '''4tos'''<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/tournament=102/edition=191425/results/index.html|título= RP China 1995 - Partidos y resultados|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref> || '''4tos'''<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/tournament=102/edition=191448/results/index.html|título= Canadá 1987 - Partidos y resultados|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref> || '''1F'''<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/tournament=102/edition=191533/results/index.html|título= Escocia 1989 - Partidos y resultados|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref> || '''4tos'''<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/tournament=102/edition=191544/results/index.html|título= Italia 1991 - Partidos y resultados|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref> || '''4tos'''<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/tournament=102/edition=191563/results/index.html|título= Japón 1993 - Partidos y resultados|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref> || '''4tos'''<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/tournament=102/edition=191591/results/index.html|título= Ecuador 1995 - Partidos y resultados|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref> || || '''<span style="background:silver">2°</span>'''<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/tournament=102/edition=3611/results/index.html|título= Nueva Zelanda 1999 - Partidos y resultados|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref> || '''4tos'''<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/tournament=102/edition=4695/results/index.html|título= Trinidad y Tobago 2001 - Partidos y resultados|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref> ||'''1F'''<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/tournament=102/edition=6946/results/index.html|título= Finlandia 2003 - Partidos y resultados|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref> || '''1F'''<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/tournament=102/edition=9095/results/index.html|título= Perú 2005 - Partidos y resultados|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref> || bgcolor=black| || bgcolor=black| || bgcolor=black| || bgcolor=black| || bgcolor=black| || bgcolor=black| || '''10'''
|-
|align=left| {{selb|NZL}} || || || || || || || '''1F'''<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/tournament=102/edition=191606/results/index.html|título= Egipto 1997 - Partidos y resultados|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref> || '''1F''' || || || || '''1F'''<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/u17worldcup/korea2007/teams/team=1882393/index.html|título= Corea del Sur 2007 - Nueva Zelanda (NZL)|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref> || '''8vos'''<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/u17worldcup/nigeria2009/teams/team=1882393/index.html|título= Nigeria 2009 - Nueva Zelanda (NZL)|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref> || '''8vos'''<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/u17worldcup/teams/team=1882393/index.html|título= México 2011 - Nueva Zelanda (NZL)|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref> || '''1F'''<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/u17worldcup/teams/team=1882393/index.html|título= Emiratos Árabes Unidos - Nueva Zelanda|fechaacceso= 12 de abril de 2014|}}</ref> || || ||'''6'''
|}
 
==== Femenino ====
[[Archivo:Aloisi penalty - The Moment.JPG|thumb|250px|[[John Aloisi]] ejecuta el penal definitivo que garantizó la participación de Australia en un [[Copa Mundial de Fútbol|Mundial masculino]] después de 32 años.]]
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
! Equipo !! {{bandera|China}}<br />[[Copa Mundial Femenina de Fútbol de 1991|1991]] !! {{bandera|Suecia}}<br />[[Copa Mundial Femenina de Fútbol de 1995|1995]] !! {{bandera|Estados Unidos}}<br />[[Copa Mundial Femenina de Fútbol de 1999|1999]] !! {{bandera|Estados Unidos}}<br />[[Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2003|2003]] !! {{bandera|China}}<br />[[Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2007|2007]] !! {{bandera|Alemania}}<br />[[Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2011|2011]] !! {{bandera|Canadá}}<br />[[Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2015|2015]] !!Total
|-
|align=left| [[Archivo:Flag of Australia.svg|20px|Bandera de Australia]] [[Selección femenina de fútbol de Australia|Australia]] || || '''1F'''<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/womensworldcup/sweden1995/results/index.html|título=
Suecia 1995 - Partidos y resultados|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref> || '''1F'''<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/womensworldcup/usa1999/results/index.html|título=
EE.UU. 1999 - Partidos y resultados|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref> || '''1F'''<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/womensworldcup/usa2003/results/index.html|título=
EE.UU. 2003 - Partidos y resultados|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref> || bgcolor=black| || bgcolor=black| || bgcolor=black| ||'''3'''
|-
|align=left| [[Archivo:Flag of New Zealand.svg|20px|Bandera de Nueva Zelanda]] [[Selección femenina de fútbol de Nueva Zelanda|Nueva Zelanda]] || '''1F'''<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/womensworldcup/china1991/results/index.html|título=
RP China - Partidos y resultados|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref> || || || || '''1F'''<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/womensworldcup/china2007/teams/team=1883725/index.html|título=
China 2007 - Nueva Zelanda (NZL)|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref> || '''1F'''<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/womensworldcup/germany2011/teams/team=1883725/index.html|título=
Alemania 2011 - Nueva Zelanda (NZL)|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref> || ||'''3'''
|}
 
==== Femenino Sub-20 ====
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
! Equipo !! {{bandera|Canadá}}<br />[[Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-19 de 2002|2002]] !! {{bandera|Tailandia}}<br />[[Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-19 de 2004|2004]] !! {{bandera|Rusia}}<br />[[Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20 de 2006|2006]] !! {{bandera|Chile}}<br />[[Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20 de 2008|2008]] !! {{bandera|Alemania}}<br />[[Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20 de 2010|2010]] !! {{bandera|Japón}}<br />[[Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20 de 2012|2012]] !! {{bandera|Canadá}}<br />[[Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20 de 2014|2014]] !! {{bandera|Sudáfrica}}<br />[[Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20 de 2016|2016]] !!Total
|-
|align=left| {{selb|Australia|f=f}} || '''1F'''<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/tournament=108/edition=6288/results/index.html|título=
Canadá 2002 - Partidos y resultados|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref> || '''1F'''<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/tournament=108/edition=8311/results/index.html|título=
Tailandia 2004 - Partidos y resultados|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref> || bgcolor=black| || bgcolor=black| || bgcolor=black| || bgcolor=black| || bgcolor=black| || bgcolor=black| || '''2'''
|-
|align=left| {{selb|Nueva Zelanda|f=f}}|| || || '''1F'''<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/tournament=108/edition=10292/results/index.html|título=
Rusia 2006 - Partidos y resultados|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref> || '''1F'''<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/u20womensworldcup/chile2008/teams/team=1888612/index.html|título=
Chile 2008 - Nueva Zelanda (NZL)|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref> || '''1F'''<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/u20womensworldcup/germany2010/teams/team=1888612/index.html|título=
Alemania 2010 - Nueva Zelanda (NZL)|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref> || '''1F'''<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/u20womensworldcup/teams/team=1888612/index.html|título= Japón 2012 - Nueva Zelanda|fechaacceso= 7 de septiembre de 2012|}}</ref> || || ||'''4'''
|}
 
==== Femenino Sub-17 ====
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
! Equipo !! {{bandera|NZL}}<br />[[Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-17 de 2008|2008]] !! {{bandera|Trinidad y Tobago}}<br />[[Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-17 de 2010|2010]] !! {{bandera|Azerbaiyán}}<br />[[Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-17 de 2012|2012]] !! {{bandera|Costa Rica}}<br />[[Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-17 de 2014|2014]] !! {{bandera|Jordania}}<br />[[Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-17 de 2016|2016]] !!Total
|-
|align=left| {{selb|Nueva Zelanda|f=f}}|| '''1F'''<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/u17womensworldcup/newzealand2008/teams/team=1915093/index.html|título=
Nueva Zelanda 2008 - Nueva Zelanda (NZL)|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref> || '''1F'''<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/u17womensworldcup/trinidadtobago2010/teams/team=1915093/index.html|título=
Trinidad y Tobago 2010 - Nueva Zelanda (NZL)|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref> || '''1F'''<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/u17womensworldcup/teams/team=1915093/index.html|título=
Azerbaiyán 2012 - Nueva Zelanda|fechaacceso= 29 de septiembre de 2012|}}</ref> || '''1F'''<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/u17womensworldcup/teams/team=1915093/index.html|título=
Costa Rica 2014 - Nueva Zelanda|fechaacceso= 12 de abril de 2014|}}</ref> || ||'''4'''
|}
 
=== Copa Confederaciones ===
 
[[Archivo:Confed-Cup 3rd Place.jpg|thumb|250px|En la [[Copa FIFA Confederaciones 2001]] Australia obtuvo el trofeo del tercer puesto tras vencer por 1-0 a {{sel|Brasil}}, con quien había disputado la final de la [[Copa FIFA Confederaciones 1997|edición 1997]].]]
 
[[Archivo:FIFACC Iraq-New Zealand line up.svg|thumb|250px|Formaciones del partido entre Nueva Zelanda e {{sel|Irak}} por la [[Copa Confederaciones 2009]] que terminó en empate 1-1. Es, hasta ahora, el único partido en el que los ''All Whites'' han obtenido puntos en dicha competición.]]
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
!colspan=11|[[Copa FIFA Confederaciones|Estadísticas de selecciones de la OFC en Copa FIFA Confederaciones]]
|-
!Año
!Clasificado
!Ronda
!Posición
!PJ
!PG
!PE
!PP
!GF
!GC
|-
|{{bandera|Arabia Saudita}} [[Copa Rey Fahd 1992|1992]]
|colspan=9 rowspan=2|No ingresó ningún equipo de [[Oceanía]].
|-
|{{bandera|Arabia Saudita}} [[Copa Rey Fahd 1995|1995]]
|-bgcolor=Silver
|{{bandera|Arabia Saudita}} [[Copa FIFA Confederaciones 1997|1997]]
|align=left|{{selb|Australia}}
|Subcampeón<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/tournament=101/edition=3424/results/index.html|título= Arabia Saudita 1997 - Partidos y resultados|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref>
|2.º
|5
|2
|1
|2
|4
|8
|-
|{{bandera|México}} [[Copa FIFA Confederaciones 1999|1999]]
|align=left|{{selb|Nueva Zelanda}}
|Fase de Grupos<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/tournament=101/edition=4515/results/index.html|título= Corea/Japón 2001 - Partidos y resultados|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref>
|8.º
|3
|0
|0
|3
|1
|6
|-bgcolor=cc9966
|{{bandera|Corea del Sur}} {{bandera|Japón}} [[Copa FIFA Confederaciones 2001|2001]]
|align=left|{{selb|Australia}}
|Tercer Puesto<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/tournament=101/edition=4515/results/index.html|título= Corea/Japón 2001 - Partidos y resultados|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref>
|3.º
|5
|3
|0
|2
|4
|2
|-
|{{bandera|Francia}} [[Copa FIFA Confederaciones 2003|2003]]
|align=left|{{selb|Nueva Zelanda}}
|Fase de Grupos<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/tournament=101/edition=6489/results/index.html|título= Francia 2003 - Partidos y resultados|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref>
|8.º
|3
|0
|0
|3
|1
|11
|-
|{{bandera|Alemania}} [[Copa FIFA Confederaciones 2005|2005]]
|align=left|{{selb|Australia}}
|Fase de Grupos<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/tournament=101/edition=8503/results/index.html|título= Alemania 2005 - Partidos y resultados|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref>
|8.º
|3
|0
|0
|3
|5
|10
|-
|{{bandera|Sudáfrica}} [[Copa FIFA Confederaciones 2009|2009]]
|align=left|{{selb|NZL}}<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/confederationscup/southafrica2009/teams/team=43978/index.html|título= Sudáfrica 2009 - Nueva Zelanda (NZL)|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref>
|Fase de Grupos
|8.º
|3
|0
|1
|2
|0
|7
|-
|{{bandera|Brasil}} [[Copa FIFA Confederaciones 2013|2013]]
|align=left|{{selb|TAH}}<ref>{{cita web |url= http://www.oceaniafootball.com/ofc/News/ViewArticle/tabid/125/Article/f00176ff-6635-4d5c-8423-4c441c378357/language/en-US/Default.aspx|título=
Tahiti 1 - 0 New Caledonia|fecha= 10 de junio de 2012|fechaacceso= 9 de julio de 2012|idioma= inglés|}}</ref>
|Fase de grupos
|8.º
|3
|0
|0
|3
|1
|24
|-
|{{bandera|Rusia}} [[Copa FIFA Confederaciones 2017|2017]]
|rowspan=2 colspan=10|''Por definirse''
|-
|{{bandera|Catar}} [[Copa FIFA Confederaciones 2021|2021]]
|-
|'''Total'''
|
|'''Mejor: Subcampeón'''
|'''7/9'''
|'''25'''
|'''5'''
|'''2'''
|'''18'''
|'''16'''
|'''68'''
|-
|}
 
=== Mundial de Clubes ===
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
!colspan=11|[[Copa Mundial de Clubes de la FIFA|Estadísticas de equipos de la OFC en el Mundial de Clubes]]
|-
!Año
!Clasificado
!Ronda
!Posición
!PJ
!PG
!PE
!PP
!GF
!GC
|-
|{{bandera|Brasil}} [[Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2000|2000]]
|align=left|{{bandera|Australia}} [[South Melbourne Football Club|South Melbourne]]<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/tournament=107/edition=3692/results/index.html|título=
Brasil 2000 - Partidos y resultados|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref>
|Fase de Grupos
|8.º
|3
|0
|0
|3
|1
|7
|-
|{{bandera|Japón}} [[Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2005|2005]]
|align=left|{{bandera|Australia}} [[Sydney Football Club|Sydney FC]]<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/tournament=107/edition=4735/results/index.html|título=
Japón 2005 - Partidos y resultados|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref>
|Cuartos de Final
|5.º
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|-
|{{bandera|Japón}} [[Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2006|2006]]
|align=left|{{bandera|Nueva Zelanda}} [[Auckland City Football Club|Auckland City]]<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/tournament=107/edition=248388/results/index.html|título=
Japón 2006 - Partidos y resultados|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref>
|Cuartos de Final
|6.º
|2
|0
|0
|2
|0
|5
|-
|{{bandera|Japón}} [[Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2007|2007]]
|align=left|{{bandera|Nueva Zelanda}} [[Waitakere United]]<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/clubworldcup/japan2007/teams/team=1907172/index.html|título=
Japón 2007 - Waitakere United (NZL)|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref>
|Primera Fase
|7.º
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-
|{{bandera|Japón}} [[Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2008|2008]]
|align=left|{{bandera|Nueva Zelanda}} [[Waitakere United]]<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/clubworldcup/japan2008/teams/team=1907172/index.html|título=
Japón 2008 - Waitakere United (NZL)|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref>
|Primera Fase
|7.º
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-
|{{bandera|Emiratos Árabes Unidos}} [[Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2009|2009]]
|align=left|{{bandera|Nueva Zelanda}} [[Auckland City Football Club|Auckland City]]<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/clubworldcup/uae2009/teams/team=1903515/index.html|título=
EAU 2009 - Auckland City FC (NZL)|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref>
|Cuartos de Final
|5.º
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|-
|{{bandera|Emiratos Árabes Unidos}} [[Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2010|2010]]
|align=left|{{bandera|Papúa Nueva Guinea}} [[Hekari United Football Club|Hekari United]]<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/clubworldcup/uae2010/teams/team=1925975/index.html|título=
EAU 2010 - Hekari United FC (PNG)|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref>
|Primera Fase
|7.º
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-
|{{bandera|Japón}} [[Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2011|2011]]
|align=left|{{bandera|Nueva Zelanda}} [[Auckland City Football Club|Auckland City]]<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/clubworldcup/japan2011/teams/team=1903515/index.html|título=
Japón 2011 - Auckland City FC (NZL)|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref>
|Primera Fase
|7.º
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-
|{{bandera|Japón}} [[Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2012|2012]]
|align=left|{{bandera|Nueva Zelanda}} [[Auckland City Football Club|Auckland City]]<ref>{{cita web |url= http://www.oceaniafootball.com/ofc/News/ViewArticle/tabid/125/Article/f7ad798a-e568-4ab3-a00e-3d927225bf05/language/en-US/Default.aspx|título=
Auckland book FIFA Club World Cup spot|fecha= 13 de mayo de 2012|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref>
|Primera Fase
|7.º
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-
|{{bandera|Marruecos}} [[Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2013|2013]]
|align=left|{{bandera|Nueva Zelanda}} [[Auckland City Football Club|Auckland City]]<ref>{{cita web |url= http://www.oceaniafootball.com/ofc/News/ViewArticle/tabid/125/Article/67f01751-7eb3-4528-9a85-f1c1cdcb27ce/language/en-US/Default.aspx|título=
Auckland City book ticket to Morocco|fecha= 20 de mayo de 2013|fechaacceso= 20 de mayo de 2013|}}</ref>
|Primera Fase
|7.º
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-
|{{bandera|Marruecos}} [[Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2014|2014]]
|align=left|{{bandera|Nueva Zelanda}} [[Auckland City Football Club|Auckland City]]
|colspan=9|''Por definirse''
|-
|'''Total'''
|
|'''Mejor: Cuartos de Final'''
|'''10/10'''
|'''16'''
|'''3'''
|'''0'''
|'''13'''
|'''11'''
|'''30'''
|-
|}
 
=== Mundial de fútbol playa ===
 
[[Archivo:Beach soccer (344981890).jpg|thumb|right|300px|La [[selección de fútbol playa de las Islas Salomón]] ([[azul]]) en un partido frente a [[Selección de fútbol playa de Uruguay|Uruguay]] ([[rojo]]).]]
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!colspan=11|[[Copa Mundial de Fútbol Playa de FIFA|Estadísticas de selecciones de la OFC en el Mundial de Fútbol Playa]]
|-
!Año
!Clasificado/s
!Ronda
!Posición
!PJ
!PG
!PG+
!PP
!GF
!GC
|-
|{{bandera|Brasil}} [[Copa Mundial de Fútbol Playa FIFA 2005|2005]]
|align=left|{{bandera|Australia}} [[Selección de fútbol playa de Australia|Australia]]<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/tournament=500/edition=10057/results/index.html|título=Río de Janeiro 2005 - Partidos y resultados|fechaacceso=9 de julio de 2012|}}</ref>
|Fase de Grupos
|9.º
|2
|0
|0
|2
|2
|8
|-
|{{bandera|Brasil}} [[Copa Mundial de Fútbol Playa FIFA 2006|2006]]
|align=left|{{bandera|Islas Salomón}} [[Selección de fútbol playa de las Islas Salomón|Islas Salomón]]<ref>{{cita web|url=http://es.fifa.com/tournaments/archive/tournament=500/edition=248211/results/index.html|título=Río de Janeiro 2006 - Partidos y resultados|fechaacceso=9 de julio de 2012|}}</ref>
|Fase de Grupos
|12do
|3
|1
|0
|2
|12
|26
|-
|{{bandera|Brasil}} [[Copa Mundial de Fútbol Playa FIFA 2007|2007]]
|align=left|{{bandera|Islas Salomón}} [[Selección de fútbol playa de las Islas Salomón|Islas Salomón]]<ref>{{cita web |url=http://es.fifa.com/tournaments/archive/beachsoccerworldcup/brazil2007/teams/team=1903118/index.html|título=Río de Janeiro 2007 - Islas Salomón (SOL)|fechaacceso=9 de julio de 2012|}}</ref>
|Fase de Grupos
|16.º
|3
|0
|0
|3
|7
|22
|-
|{{bandera|Francia}} [[Copa Mundial de Fútbol Playa FIFA 2008|2008]]
|align=left|{{bandera|Islas Salomón}} [[Selección de fútbol playa de las Islas Salomón|Islas Salomón]]<ref>{{cita web |url=http://es.fifa.com/tournaments/archive/beachsoccerworldcup/marseille2008/teams/team=1903118/index.html|título=Marsella 2008 - Islas Salomón (SOL)|fechaacceso=9 de julio de 2012|}}</ref>
|Fase de Grupos
|12do
|3
|1
|0
|2
|14
|23
|-
|{{bandera|Emiratos Árabes Unidos}} [[Copa Mundial de Fútbol Playa FIFA 2009|2009]]
|align=left|{{bandera|Islas Salomón}} [[Selección de fútbol playa de las Islas Salomón|Islas Salomón]]<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/beachsoccerworldcup/dubai2009/teams/team=1903118/index.html|título=Dubai 2009 - Islas Salomón (SOL)|fechaacceso=9 de julio de 2012|}}</ref>
|Fase de Grupos
|13.º
|3
|1
|0
|2
|9
|19
|-
|{{bandera|Italia}} [[Copa Mundial de Fútbol Playa FIFA 2011|2011]]
|align=left|{{bandera|Tahití}} [[Selección de fútbol playa de Tahití|Tahití]]<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/beachsoccerworldcup/teams/team=1903137/index.html|título=Rávena 2011 - Tahití|fechaacceso=9 de julio de 2012|}}</ref>
|Fase de Grupos
|12do
|3
|1
|0
|2
|6
|11
|-
|rowspan=2|{{bandera|Polinesia Francesa}} [[Copa Mundial de Fútbol Playa FIFA 2013|2013]]
|align=left|{{selb|TAH|especial=playa}}<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/beachsoccerworldcup/teams/team=1903137/index.html|título=Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Tahití 2013 - Tahití|fechaacceso=29 de septiembre de 2013|}}</ref>
|Cuarto lugar
|4.º||6||2||1||3||26||22
|-
|align=left|{{selb|SOL|especial=playa}}<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/beachsoccerworldcup/teams/team=1903118/index.html|título=Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Tahití 2013 - Islas Salomón|fechaacceso=25 de septiembre de 2013|}}</ref>
|Fase de Grupos||11.º||3||1||0||2||13||15
|-
|{{bandera|POR}} [[Copa Mundial de Fútbol Playa FIFA 2015|2015]]
|colspan=10|''Por definirse''
|-
|'''Total'''
|
|'''Mejor: Fase de Grupos'''
|'''7/7'''
|'''26'''
|'''7'''
|'''1'''
|'''18'''
|'''89'''
|'''146'''
|-
|}
 
=== Mundial de futsal ===
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
!colspan=11|[[Campeonato Mundial de fútbol sala de la FIFA|Estadísticas de selecciones de la OFC en el Mundial de Fútbol Sala]]
|-
!Año
!Clasificado
!Ronda
!Posición
!PJ
!PG
!PE
!PP
!GF
!GC
|-
|{{bandera|Países Bajos}} [[Campeonato Mundial de fútbol sala de la FIFA 1989|1989]]
|align=left|{{bandera|Australia}} [[Selección de fútbol sala de Australia|Australia]]
|Fase de Grupos<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/tournament=106/edition=3360/results/index.html|título= Países Bajos 1989 - Partidos y resultados|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref>
|9.º
|3
|1
|1
|1
|6
|8
|-
|{{bandera|Hong Kong}} [[Campeonato Mundial de fútbol sala de la FIFA 1992|1992]]
|align=left|{{bandera|Australia}} [[Selección de fútbol sala de Australia|Australia]]
|Fase de Grupos<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/tournament=106/edition=3381/results/index.html|título= Hong Kong 1992 - Partidos y resultados|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref>
|12do
|3
|1
|0
|2
|9
|11
|-
|{{bandera|España}} [[Campeonato Mundial de fútbol sala de la FIFA 1996|1996]]
|align=left|{{bandera|Australia}} [[Selección de fútbol sala de Australia|Australia]]
|Fase de Grupos<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/tournament=106/edition=7184/results/index.html|título= España 1996 - Partidos y resultados|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref>
|15.º
|3
|0
|0
|3
|4
|26
|-
|{{bandera|Guatemala}} [[Campeonato Mundial de fútbol sala de la FIFA 2000|2000]]
|align=left|{{bandera|Australia}} [[Selección de fútbol sala de Australia|Australia]]
|Fase de Grupos<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/tournament=106/edition=4135/results/index.html|título= Guatemala 2000 - Partidos y resultados|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref>
|15.º
|3
|0
|0
|3
|3
|22
|-
|{{bandera|Taiwán}} [[Campeonato Mundial de fútbol sala de la FIFA 2004|2004]]
|align=left|{{bandera|Australia}} [[Selección de fútbol sala de Australia|Australia]]
|Fase de Grupos<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/tournament=106/edition=8251/results/index.html|título= China Taipei 2004 - Partidos y resultados|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref>
|15.º
|3
|0
|0
|3
|2
|18
|-
|{{bandera|Brasil}} [[Campeonato Mundial de fútbol sala de la FIFA 2008|2008]]
|align=left|{{bandera|Islas Salomón}} [[Selección de fútbol sala de las Islas Salomón|Islas Salomón]]<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/tournaments/archive/futsalworldcup/brazil2008/teams/team=1890567/index.html|título= Brasil 2008 - Islas Salomón (SOL)|fechaacceso= 9 de julio de 2012|}}</ref>
|Fase de Grupos
|20.º
|4
|0
|0
|4
|6
|69
|-
|{{bandera|Tailandia}} [[Campeonato Mundial de fútbol sala de la FIFA 2012|2012]]
|align=left|{{bandera|Islas Salomón}} [[Selección de fútbol sala de las Islas Salomón|Islas Salomón]]<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/futsalworldcup/teams/team=1890567/index.html|título= Tailandia 2012 - Islas Salomón|fechaacceso= 24 de nobiembre de 2012|}}</ref>
|Fase de Grupos
|21.º
|3
|1
|0
|2
|7
|29
|-
|{{bandera|COL}} [[Campeonato Mundial de fútbol sala de la FIFA 2016|2016]]
|colspan=10|''Por definirse''
|-
 
|'''Total'''
|
|'''Mejor: Fase de Grupos'''
|'''7/7'''
|'''22'''
|'''3'''
|'''1'''
|'''18'''
|'''37'''
|'''198'''
|-
|}
 
=== Juegos Olímpicos de la Juventud ===
 
==== Torneo masculino ====
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
!colspan=11|Estadísticas de selecciones de la OFC en el torneo masculino
|-
!Año
!Participante
!Ronda
!Posición
!PJ
!PG
!PE
!PP
!GF
!GC
|-
|{{bandera|SIN}} [[Torneo olímpico juvenil de fútbol masculino Singapur 2010|2010]]
|align=left|{{selb|VAN}}<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/mensyoutholympic/teams/team=1925211/index.html|título= Vanuatu (VAN) - Resumen|fechaacceso= 14 de mayo de 2013|}}</ref>
|Quinto lugar<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/mensyoutholympic/matches/index.html|título= Singapur 2010 - Partidos|fechaacceso= 14 de mayo de 2013|}}</ref>
|5.º
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-
|{{bandera|CHN}} [[Torneo olímpico juvenil de fútbol masculino Nankín 2014|2014]]
|align=left|{{selb|VAN}}
|colspan=8|''Por definirse''
|-
|{{bandera|ARG}} [[Torneo olímpico juvenil de fútbol masculino Buenos Aires 2018|2018]]
|colspan=9|''Por definirse''
|-
 
|'''Total'''
|
|'''Mejor: Quinto lugar'''
|'''1/1'''
|'''3'''
|'''1'''
|'''0'''
|'''2'''
|'''3'''
|'''4'''
|-
|}
 
==== Torneo femenino ====
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
!colspan=11|Estadísticas de selecciones de la OFC en el torneo femenino
|-
!Año
!Participante
!Ronda
!Posición
!PJ
!PG
!PE
!PP
!GF
!GC
|-
|{{bandera|SIN}} [[Torneo olímpico juvenil de fútbol femenino Singapur 2010|2010]]
|align=left|{{selb|PNG|f=f}}<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/womensyoutholympic/teams/team=1925223/index.html|título= Papúa Nueva Guinea (PNG) - Resumen|fechaacceso= 14 de mayo de 2013|}}</ref>
|Sexto lugar<ref>{{cita web |url= http://es.fifa.com/womensyoutholympic/matches/index.html|título= Singapur 2010 - Partidos|fechaacceso= 14 de mayo de 2013|}}</ref>
|6.º
|3
|0
|1
|2
|0
|5
|-
|{{bandera|CHN}} [[Torneo olímpico juvenil de fútbol femenino Nankín 2014|2014]]
|align=left|{{selb|PNG|f=f}}
|colspan=9|''Por definirse''
|-
|{{bandera|ARG}} [[Torneo olímpico juvenil de fútbol femenino Buenos Aires 2018|2018]]
|colspan=10|''Por definirse''
|-
|'''Total'''
|
|'''Mejor: Sexto lugar'''
|'''1/1'''
|'''3'''
|'''0'''
|'''1'''
|'''2'''
|'''0'''
|'''5'''
|-
|}
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
[[หมวดหมู่:กระบะทราย]]
5,694

การแก้ไข