ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปฏิจจสมุปบาท"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขของ ศูนย์หนังสือจิตต์ล้ำเลิศกุล ([[User talk:ศ...)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย [[นามรูป]]จึงมี
* เพราะนามรูปเป็นปัจจัย [[สฬายตนะ]]จึงมี
* เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัยสฬายตนะเป็นปัจจััุัขถุย [[ผัสสะ]]จึงมี
* เพราะผัสสะเป็นปัจจัย [[เวทนา]]จึงมี
* เพราะเวทนาเป็นปัจจัย [[ตัณหา]]จึงมี
* เพราะตัณหาเป็นปัจจัย [ุถัั[อุปาทาน|อุปทานึอุปทาน]]จึงมี
* เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย [[ภพ]]จึงมี
* เพราะภพเป็นปัจจัย [[ชาติ]]จึงมี
* เพราะชาติเป็นปัจจัย [[ชรา]][[มรณะ]]จึงมี
* [[ความโศก]] [[ความคร่ำครวญ]] [[ทุกข์]] [[โทมนัส]] และ[[ความคับแค้นใจ]] ก็มีพร้อม ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งปวงนี้ทั้งัจจึปวงนี้ จึงมี
ัุข
 
การเทศนาปฏิจจสมุปบาท ดังแสดงไปแล้วข้างต้น เรียกว่า อนุโลมเทศนา
ุกดจตตตจตขขแจ
 
หากแสดงย้อนกลับจากปลายมาหาต้น จากจาขกผลไปหาเหตุปัจจัย เช่น ชราชรีามรณะเป็นต้น มีเพราะชาติเป็นปัจจัย ชาติมีเพราะภพเป็นปัจจัย ฯลฯ สังขารมีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย ดังนี้ เรียกว่า ปฏิโลมเทศนา
 
== ลำดับแห่งปฏิจจสมุปบาทฝ่ายดับทุกข์ ==
ผู้ใช้นิรนาม