เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด, 3 ปีที่แล้ว
They wrote it wrong so I spelled it correctly
{{legend|green|รัฐที่มองว่าตนปกครองระบอบประชาธิปไตย}}
{{legend|red|รัฐที่มิได้มองว่าตนปกครองระบอบประชาธิปไตย ได้แก่ [[วาติกัน]] [[ประเทศซาอุดิอาระเบีย]] [[ฟิจิ]]และ[[บรูไน]]}}]]
ประชาธิปไตย คือ สิทธิขี้ของคน (ไม่ใช่หน้าที่) และเสรีภาพ (ไม่ใช่เบียดเบียน) ภายในบริเวณ(ครอบครัว) ที่มีขอบเขตแน่นอน(Privacy) ให้มีสิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียม บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะกระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่นไม่ได้ และ หน้าที่จะเป็นตัวบังคับสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมาย ให้เป็นประชาธิปไตยบนแผ่นดิน{{citation needed|reason=This claim needs a reliable source}}.
 
'''ประชาธิปไตย'''เป็น[[ระบอบการปกครอง]]แบบหนึ่งซึ่งการบริหารอำนาจรัฐมาจากเสียงข้างมากของ[[พลเมือง]] (Majority Vote) ผู้เป็นเจ้าของ[[อำนาจอธิปไตย]] โดยพลเมืองอาจใช้อำนาจของตนด้วยตนเองหรือผ่านผู้แทนที่เลือกไปใช้อำนาจแทนก็ได้ ประชาธิปไตยยังเป็นอุดมคติที่ว่าพลเมืองทุกคนในชาติร่วมกันพิจารณากฎหมายและการปฏิบัติของรัฐ และกำหนดให้พลเมืองทุกคนมีโอกาสแสดงความยินยอมและเจตนาของตนเท่าเทียมกัน
ผู้ใช้นิรนาม