ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลีเยพานาชาดอมอวีนอ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
บทเพลงได้เสร้จสิ้นลงตามที่เขียนไว้บนโน้ต และ ได้ประสานงานงานกับ วาโตรสลาฟ ลิชเติร์นเนกเกอร์ (Vatroslav Lichtenegger) ในปี 1861 และได้ไปดำเนินการเคารพเพลงชาติโครเอเชีย ในแต่ละปี มีความแตกต่างกัน เพลงชาติฉบับดั้งเดิมมี 15 บท
 
[[รัฐสภาโครเอเชีย]]ยังมิได้รับรองการประกาศใช้เพลงชาติอย่า่งเป็นทางการ ในปี ค.ศ. 1907 สมาคมนักเพลงโครเอเชียได้ยื่นหนังสือให้ทางรัฐสภาในการประกาศใช้เพลงชาติ แต่ไม่ได้รับการตอบสนอง ได้มีการขับร้องเพลงชาติอย่างไม่เป็นทางการในงานพิธีการ ในวันที่ 29 ตุลาคม ค.ศ. 1918 รัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบในการแยกตัวเป็นเอกราชจาก [[ออสเตรีย-ฮังการี]].<ref name=MVPEI>{{cite web|publisher=[[กระทรวงการต่างประเทศ และ กิจการยุโรป(โครเอเชีย)|กระทรวงการต่างประเทศ และ กิจการยุโรป]]|url=http://www.mvep.hr/en/about-croatia/state-emblems/national-anthem/|title=State emblems}}</ref>
ระหว่างปี 1918 และ 1941 เพลงชาติโครเอเชียเป็นส่วนหนึ่งในทำนองของ[[เพลงชาติราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย]]
 
ระหว่างปี 1918 และ 1941 เพลงชาติโครเอเชียเป็นส่วนหนึ่งในทำนองของ[[เพลงชาติราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย]] ระหว่าง[[สงครามโลกครั้งที่ 2]] ในสมัยของ[[ขบวนการปฏิวัติโครเอเชียอุสตาซา|อุสตาซา]], ได้แก้ไขบทร้องบางท่อนที่กล่าวถึงการเรียกร้องดินแดนทั้งหมดในบอสเนีย.<ref name=MVPEI/> ขณะเดียวกันขบวนการพลพรรคโครเอเชีย ได้ใช่เพลงนี้ในระหว่างการประชุมของ[[สภาต่อต้่านลัทธิฟาสซิสต์เพื่อการปลดปล่อยโครเอเชีย]].
 
ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1972 ได้มีการประกาศใช้เพลงชาติอย่างเป็นทางการตามบทบัญญัติ[[รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐโครเอเชีย]] ที่ประกาศใช้โดยรัฐสภาประชาชนของ[[สาธารณรัฐสังคมนิยมโครเอเชีย]]. ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. 1974 และ ค.ศ. 1990 ซึ่งได้มีการแก้ไขบทร้องบางส่วน, ประกาศใช้พร้อมกับ [[ธงชาติโครเอเชีย|ธงชาติ]] และ [[ตราแผ่นดินของโครเอเชีย|ตราแผ่นดิน]]<ref name=MVPEI/>
 
== บทร้อง ==
ผู้ใช้นิรนาม