ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลตำบลปากปวน"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
       บ้านปากปวนเป็นภูมิลำเนาอยู่ที่เมืองด่านซ้าย  บ้านหัวภูเสียวอพยพโยกย้ายลงมาที่ริมน้ำฮวยบริเวณตำบลเขาหลวงปัจจุบัน  เรียกว่าบ้านนาหนองบง  การโยกย้ายนั้นมาแบบช้าๆ  แบบไม่นับวันเดือน ปี  ค่อยเป็นค่อยไป  การทำมาหากินเป็นแบบอดๆ  อยากๆ  เนื่องจากการทำไร่เลื่อนลอย
*หลังจากนั้นก็อพยพอีกทีมาถึงแม่น้ำเลยบริเวณลำน้ำปวนไหลมาตกแม่น้ำเลยพอดี  เลยตั้งบ้านเรือนที่นี่และให้ชื่อบ้านปากปวน  โดยมีนายแก้ว  สารวงษ์  (พ่อโซ้นหมื่นแก้ว)  เป็นผู้ใหญ่บ้านปากปวนในสมัยนั้น  ราวปี  พ.ศ. 2436  ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของบ้านปากปวน
*ทำเนียบผู้ใหญ่บ้านปากปวน  หมู่ที่  1  และหมู่ที่  10
*1.  นายแก้ว           สารวงษ์    (พ่อโซ้นหมื่นแก้ว)
*อัตตลักษณ์  บ้านกกเกลือ  หมู่ที่  6  มีการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  ซึ่งใช้ชีวิตความเป็นอยู่แบบหมู่บ้านที่มีความรัก  สามัคคี  และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในเชิงอนุรักษ์ทางวัฒธรรมและสิ่งแวดล้อม
*ประวัติและความเป็นมาของหมู่บ้าน
          บ้านโนนสว่างเดิมทีก่อนจะมาเป็นหมู่บ้านกกเกลือ  บริเวณนี้เป็นที่ทำไร่  ทำนา  ต่อมามีราษฎรส่วนหนึ่ึงหนึ่งย้ายมาจากบ้านท่าทิศเฮือง  มาสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยในที่ไร่นาของตนเอง  เริ่มขยายขึ้นเรื่อยๆ  มีจำนวนครัวเรือนนับได้ถึง  30  ครัวเรือน  มีประชากรรวมกันถึง  87  คน  ทางราชการคือ  อำเภอวังสะพุง  จึงเห็นสมควรแล้วว่าชุมชนนี้เพียงพอ  ที่จะตั้งเป็นหมู่บ้านได้  นายอำเภอวังสะพุง  จึงได้เข้ามาดำเนินการประชุมราษฎร  เพื่อดำเนินการคัดเลือกหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน  ที่ประชุมหมู่บ้านร่วมกับกำนัน  เสนอชื่อบุคคลจนได้รับการคัดเลือกให้นายเต็ม  โสมมะณี  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก  พร้อมตั้งชื่อหมู่บ้านตามลักษณะของพื้นที่ที่ตั้งของหมู่บ้านคือ  บ้านหนองกกเกลือ  ขึ้นตรงต่อการปกครองตำบลวังสะพุง  สมัยนั้นเป็นหมู่บ้านที่  15  ต่อมาตำบลวังสะพุงได้แบ่งแยกการปกครองระดับตำบลออกเป็น  ตำบลปากปวน   
=== บ้านท่าทิศเฮือง  หมู่ที่  7  ตำบลปากปวน  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย ===
*อัตตลักษณ์ชุมชน
374,878

การแก้ไข