ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลตำบลปากปวน"

*คำขวัญ  " วังเดื่อเข้มแข็ง  แหล่งน้ำหลายหาย  น้ำใน สามัคคี  มากมีพริกข้าวโพด  สวยสดผักสวนครัว"
*อัตตลักษณ์ชุมชน  " หมู่บ้านเกษตรกรรม "
*ประวัติหมู่บ้าน
       หมู่บ้านวังเดื่อ  ตั้งขึ้นเมื่อใดไม่ทราบแน่นชัด  จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่า  ผู้แก่ในชุมชนทราบเพียงแต่ว่า  มีสามีภรรยาคู่หนึ่ง  (นัยว่าเป็นชาวขอมหรือข่า)  นามว่า  รู่รี่  ได้อพยพหนีโรคระบาดจากหมู่บ้านนาบ้านแก้ง  (ชุมชนสมัยโบราณที่เคยมีอยู่พื้นที่ทางบริเวณทิศตะวันออกของบุ่งตาข่ายในปัจจุบัน)  ข้ามแม่น้ำเลยมาตั้งบ้านเรือนเป็นครั้งแรกอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำเลย  และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า  "บ้านวังเดื่อ"  ตามชื่อต้นมะเดื่อขนาดใหญ่ที่ขึ้นอยู่ริมฝั่งแม่น้ำตรงบริเวณวังน้ำลึกท้ายหมู่บ้านด้านทิศตะวันตกและเมื่อชุมชนขยายใหญ่ขึ้นก็มีคนบางส่วนได้อพยพข้ามแม่น้ำเลย  ไปทำมาหากินและตั้งรกรากและบ้านเรือนอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำจนเป็นชุมชนบ้านวังเดื่ออีกชุมชนหนึ่งชาวบ้านได้อาศัยแม่น้ำเลยเป็นแหล่งทำมาหากินเสมือนเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงให้ชุมชนเติบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ  หมู่บ้านวังเดื่อในสมัยแรกๆ  จึงเป็นหมู่บ้านที่มีแม่น้ำเลยไหลผ่านกลางชุมชนหรือเป็นลักษณะหมู่บ้านอกแตก  ต่อมาเมื่อทางราชการได้มีการแบ่งส่วนการปกครอง  หมู่บ้านวังเดื่อได้ถูกกำหนดให้ขึ้นอยู่กับตำบลหัวขัว  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย  ในสมัยนายเหง้า  ขุนทองเมือง  (ขุนเข้ม)  ชาวบ้านวังเดื่อเป็นกำนัน  ตำบลหัวขัว  โดยมีผู้ใหญ่บ้านดี  สารวงษ์  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก  และผู้ใหญ่บ้านคนที่สอง  และในปี  พ.ศ. 2510  เมื่อหมู่บ้านได้ขยายใหญ่ขึ้น  ประกอบกับมีเส้นทางคมนาคมออกสู่ตำบลปากปวน  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  ได้ใกล้และสะดวกกว่าอำเภอเมือง  จังหวัดเลย  ชุมชนบ้านวังเดื่อจึงได้เปลี่ยนมาขึ้นกับตำบลปากปวนและได้มีการแยกชุมชนออกเป็น  2  หมู่บ้าน  โดยใช้เขตแม่น้ำเลยเป็นเส้นแบ่งเขตหมู่บ้าน  คือ  ชุมชนที่ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำเลย  (ด้านทิศเหนือ)  " บ้านบุ่งตาข่าย"  หมู่ที่  2  ตำบลปากปวน*
 
=== บ้านป่าเป้า  หมู่ที่  5  ตำบลปากปวน  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  ===
*บ้านป่าเป้า  หมู่ที่  5(หมู่เดียวแตารวมกันเป็นสองหมู่ ตำบลปากปวน  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 
ผู้ใช้นิรนาม