ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลตำบลปากปวน"

ของอำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  มีจำนวนหมู่บ้าน
ทั้งหมด ๑๒ หมู่บ้าน  ได้แก่  
          *- หมู่ที่ ๑  บ้านปากปวน
          *- หมู่ที่ ๒  บ้านบุ่งตาข่าย
          *- หมู่ที่ ๓  บ้านโนนสว่าง
          *- หมู่ที่ ๔  บ้านวังเดื่อ
          *- หมู่ที่ ๕  บ้านป่าเป้า
          *- หมู่ที่ ๖  บ้านกกเกลือ
          *- หมู่ที่ ๗  บ้านท่าทิศเฮือง 
          *- หมู่ที่ ๘  บ้านปากปวน
          *- หมู่ที่ ๙  บ้านกุดโง้ง
          *- หมู่ที่ ๑๐  บ้านปากปวน
          *- หมู่ที่ ๑๑  บ้านปากปวน
          *- หมู่ที่ ๑๒  บ้านป่าเป้า
 
==รับผิดชอบ==
เป็นที่ตั้งของหน่วยงานการบริหาร สถานศึกษา สถานพยาบาลและสาธารณสุข
ผู้ใช้นิรนาม