ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลตำบลปากปวน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
|ชื่ออังกฤษ= Ban Pak Puan
<!-- ข้อมูลเสริม -->
|คำขวัญ=ปากปวนถิ่นคนสวย  รวยวัฒนธรรม  นำประชาธิปไตย  พริกเสริมรายได้ดี  ๑๐๐ ปี สวนรุกขชาติ  
|คำขวัญ=
เมืองนักปราชญ์เสียงดนตรี"      
|ชื่อนายกเทศมนตรี= นายนิยม ดวงศรี
|รหัสpostal=
 
==ประวัติ==
ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล
ตำบลปากปวน ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปากปวน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2539 เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอวังสะพุง มีจำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านปากปวน หมู่ 2 บ้านบุ่งตาข่าย หมู่ 3 บ้านโนนสว่าง หมู่ 4 บ้านวังเดื่อ หมู่ 5 บ้านป่าเป้า หมู่ 6 บ้านกกเกลือ หมู่ 7 บ้านท่าทิศเฮือง หมู่ 8 บ้านปากปวน หมู่ 9 บ้านกุดโง้ง
ปากปวน   เมื่อวันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๓๙   และได้รับการ
 
ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลปากปวน   เมื่อวันที่  ๒๔
สิงหาคม  ๒๕๕๕   เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครอง
ของอำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  มีจำนวนหมู่บ้าน
ทั้งหมด ๑๒ หมู่บ้าน  ได้แก่  
          *- หมู่ที่ ๑  บ้านปากปวน
          *- หมู่ที่ ๒  บ้านบุ่งตาข่าย
          *- หมู่ที่ ๓  บ้านโนนสว่าง
          *- หมู่ที่ ๔  บ้านวังเดื่อ
          *- หมู่ที่ ๕  บ้านป่าเป้า
          *- หมู่ที่ ๖  บ้านกกเกลือ
          *- หมู่ที่ ๗  บ้านท่าทิศเฮือง 
          *- หมู่ที่ ๘  บ้านปากปวน
          *- หมู่ที่ ๙  บ้านกุดโง้ง
          *- หมู่ที่ ๑๐  บ้านปากปวน
          *- หมู่ที่ ๑๑  บ้านปากปวน
          *- หมู่ที่ ๑๒  บ้านป่าเป้า
==รับผิดชอบ==
เป็นที่ตั้งของหน่วยงานการบริหาร สถานศึกษา สถานพยาบาลและสาธารณสุข
*บ้านปากปวน หมู่ที่ 10
*บ้านปากปวน หมู่ที่ 11
*บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 12
 
 
==สถานที่สำคัญสภาพทั่วไปของตำบล==
          มีเนื้อที่ทั้งหมด ๔๔ ตร.กม.  หรือประมาณ ๒๒,๖๓๕ ไร่  สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ  
- เทศบาลตำบลปากปวน
 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากปวน
==อาณาเขตตำบล==
- วัด ๑๐ แห่ง
          - ทิศใต้ เหนือ  ติดกับ  ตำบลวังสะพุง นาโป่ง  อำเภอวังสะพุง เมือง  จังหวัดเลย
- สวนรุกขชาติ ๑๐๐ ปี
          - ทิศตะวันตก ใต้  ติดกับ  ตำบลเขาหลวง วังสะพุง  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย
 
          - ทิศตะวันออก  ติดกับ  ตำบลผาน้อย  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย
==อาณาเขตตำบล==
          - ทิศเหนือ ตะวันตก  ติดกับ  ตำบลนาโป่ง เขาหลวง  อำเภอเมือง วังสะพุง  จังหวัดเลย
 
- ทิศใต้ ติดกับ ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
==จำนวนประชากรของตำบล==
- ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
          จำนวนประชากรในเขตเทศบาล-คน  และจำนวนหลังคาเรือน - หลังคาเรือน
- ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
 
==ข้อมูลอาชีพของตำบล==
          ทำไร่  ทำสวน ทำนา
 
==ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล==
          - เทศบาลตำบลปากปวน
          - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากปวน
          - วัด ๑๐ แห่ง
          - สวนรุกขชาติ ๑๐๐ ปี
 
==คำขวัญประจำตำบล==
          "ปากปวนถิ่นคนสวย  รวยวัฒนธรรม  นำประชาธิปไตย  พริกเสริมรายได้ดี  ๑๐๐ ปี สวนรุกขชาติ  
เมืองนักปราชญ์เสียงดนตรี"      
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม