ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ถนนจรัญสนิทวงศ์"

==อ้างอิง==
*กนกวลี ชูชัยยะ พจนานุกรมวิสามานยนามไทย: วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม รชบฑ (แก้ไขเพิ่มเติม) [[พ.ศ. 2548|๒๕๔๘]] หน้า ๒๘)
*พ.ร.บ.'''พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงสายบางซ่อน - สะพานพระราม 6หก - บางกองบางกอกน้อย เชื่อมกับทางหลวงสายธนบุรี - นครปฐม และถนนอิสระภาพ พุทธศักราช 24842483''' ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 57 หน้า 731 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2483
 
==แหล่งข้อมูลอื่น==
ผู้ใช้นิรนาม