ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ยูเนสโก"

เพิ่มขึ้น 103 ไบต์ ,  5 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
'''องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ''' ({{lang-en|United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization}}) หรือ '''ยูเนสโก''' (UNESCO) เป็นทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ ก่อตั้งโดยได้มีการลงนามในธรรมนูญขององค์การ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488 และต่อมาเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946) หลัง[[สงครามโลกครั้งที่ 2]] ประเทศสมาชิกก่อตั้ง 20 ประเทศ ได้ร่วมมือกันให้สัตยาบันธรรมนูญองค์การ ซึ่งเริ่มด้วยข้อความที่ว่า
{{คำพูด|สงครามเกิดขึ้นในเริ่มต้นที่จิตใจของมนุษย์ฉันใด ดังนั้นจึงต้องสร้างความหวงแหนสันติภาพ ให้เกิดก็ต้องสร้างขึ้นในจิตใจของมนุษย์ด้วย...ฉันนั้น (since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed)}}
นอกจากนี้ ธรรมนูญยูเนสโกยังบ่งชี้ไว้ด้วยว่า สันติภาพที่เกิดจากการตกลงทางการเมือง ทางเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลเพียงอย่างเดียว ย่อมไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่แท้จริงและยืนนาน จากประเทศชาติต่าง ๆ ในโลก สันติภาพจะต้องวางรากฐานอยู่บนความร่วมมือทางภูมิปัญญา และจิตสำนึกของมนุษยชาติ. ดังนั้นองค์การยูเนสโกจึงมุ่งเน้นการส่งเสริมสันติภาพ ด้วยการส่งเสริมความร่วมมือของนานาชาติ ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม เพื่อให้ทั่วโลกเคารพในความยุติธรรม กฎหมาย สิทธิ และเสรีภาพ ที่มนุษย์พึงมี โดยไม่ถือเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา ตาม[[กฎบัตรสหประชาชาติ]]. ยูเนสโกมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่[[ปารีส|กรุงปารีส]] [[ประเทศฝรั่งเศส]]
 
ปัจจุบัน (มีนาคม พ.ศ. 2554) ยูเนสโกมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 194195<ref>[http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=11170&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html Member States] {{en}}, UNESCO</ref> ประเทศ ประเทศไทยเข้าเป็นรัฐสมาชิกขององค์การยูเนสโก เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2492 (ลำดับที่ 49)
 
โดยปกติ ยูเนสโกจะใช้[[ภาษาอังกฤษ]]และ[[ภาษาฝรั่งเศส]] เป็นภาษาทางการ แต่ในระหว่างการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก และการประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก จะใช้ภาษาที่เกี่ยวข้องถึง 6 ภาษา คือ [[ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ]] [[ภาษาฝรั่งเศส|ฝรั่งเศส]] [[ภาษารัสเซีย|รัสเชีย]] [[ภาษาอาหรับ|อาหรับ]] [[ภาษาสเปน|สเปน]] และ[[ภาษาจีน|จีน]]
ผู้ใช้นิรนาม