ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชุมนุมเจ้าพระฝาง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขของ 223.205.247.129 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Horus)
 
โดยชุมนุมเจ้าพระฝาง เป็นชุมนุมอิสระสุดท้ายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกปราบชุมนุมก๊กเจ้าพระฝางได้นั้น นับเป็นการพระราชสงครามสุดท้ายที่ ทำให้[[สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี]]ทรงบรรลุพระราชภารกิจสำคัญ ในการรวบรวมพระราชอาณาเขตให้เป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวดังเดิมหลังภาวะจลาจลเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่า ในปี [[พ.ศ. 2310]] และนับเป็นการสถาปนากรุงธนบุรีได้อย่างเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ เมื่อสำเร็จศึกปราบชุมนุมก๊กเจ้าพระฝาง ในปี [[พ.ศ. 2313]]<ref>_________________. (ม.ป.ป.). พระราชพงษาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา ระหว่างจลาจล จุลศักราช ๑๑๒๙-๑๑๓๐. กรุงเทพฯ : (ม.ป.ท.). หน้า 49-51</ref>
 
== ประวัติเจ้าพระฝาง ==
'''พระพากุลเถระ (เรือน)''' หรือ '''"เจ้าพระฝาง"''' เป็นชาวเหนือ (เวียงป่าเป้า) [[บวช]][[พระ]]แล้ว ลงมาร่ำเรียนพระไตรปิฎกที่[[อยุธยา]] สมัย[[พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ]] เชี่ยวชาญได้ชั้นมหา เรียกตามชื่อเดิมว่า “มหาเรือน”
 
ต่อมาพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศโปรดเกล้าฯ ให้พระมหาเรือนเป็น[[พระราชาคณะ]] ที่ พระพากุลเถระ คณะฝ่าย[[อรัญวาสี]] อยู่วัดศรีโยธยาได้ไม่นาน ก็โปรดเกล้าฯ ให้เป็น[[พระราชาคณะ|พระสังฆราชาเจ้าคณะ]] และกลับขึ้นไปจำวัดอยู่ที่[[วัดพระฝาง]] ณ เมือง[[สวางคบุรี]] (เมืองฝาง) มีผู้คนเคารพนับถือมาก ท่านเป็นผู้สร้าง[[พระฝาง (พระพุทธรูป)|พระพุทธรูปทรงเครื่องสำคัญ]]ไว้ใน[[โบสถ์]]วัดพระฝางสวางคบุรี
 
หลังจากกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าในปี [[พ.ศ. 2310]] ท่านจึงได้ตั้งตนเป็นเจ้าทั้งที่อยู่ใน[[สมณเพศ]] แต่ผู้คนก็พานับถือเรียกกันว่า เจ้าพระฝาง หรือ พระเจ้าฝาง เนื่องจากชาวบ้านนับถือว่าเป็นผู้วิเศษ
 
หลังชุมนุมเจ้าพระฝางแตก เจ้าพระฝางได้หนีไปขึ้นต่อโปมะยุง่วนเจ้าเมืองเชียงใหม่ซึ่งในขณะนั้นยังเป็นเมืองขึ้นของพม่า ทำให้โปมะยุง่วนได้กำลังจากเจ้าพระฝางเพิ่ม และท่านได้ยุยงให้พม่ายกทัพมาหยั่งเชิงที่เมืองสวรรคโลกในปี [[พ.ศ. 2313]] ซึ่งเป็นการสงครามกับเมืองเชียงใหม่ครั้งแรกในสมัยธนบุรี และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีคิดยกทัพไปยึดเมืองเชียงใหม่คืนจากพม่า แต่หลังจากตีเชียงใหม่ได้แล้วก็ไม่พบเจ้าพระฝางอีกเลยซึ่งเชื่อว่าคงหลบหนีไปได้จนหายสาปสูญ โดยไม่ทราบว่า ท่านมรณภาพที่ใด เมื่อใด
 
== การตั้งชุมนุมเจ้าพระฝาง (ก๊กพระฝาง) ==
ผู้ใช้นิรนาม