ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{เพิ่มอ้างอิง}}
{{กล่องข้อมูล พระสงฆ์ไทย
[[ไฟล์:พระธรรมเจติยาจารย์.jpg|thumb|200px|พระธรรมเจติยาจารย์ วิ.]]
|ชื่อ = บุญเรือง
|ชื่อภาพ = [[ไฟล์:พระธรรมเจติยาจารย์.jpg|thumb|200180px|พระธรรมเจติยาจารย์ วิ.]]
|ฉายา = ปุญฺญโชโต
|ชื่อทั่วไป =
|สมณศักดิ์ = พระธรรมเจติยาจารย์
|วันเกิด =
|วันบวช =
|วันตาย =
|พรรษา =
|อายุ =
|วัด = [[วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร]]
|จังหวัด = [[กรุงเทพมหานคร]]
|สังกัด = [[ธรรมยุติกนิกาย]]
|วุฒิ = ศน.บ., พ.ม., MA, <br/>[[เปรียญธรรม 4 ประโยค]]
|ตำแหน่ง = เจ้าอาวาส[[วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร]]
}}
'''พระธรรมเจติยาจารย์ วิ.''' นามเดิม '''บุญเรือง''' ฉายา '''ปุญฺญโชโต''' อายุ 80 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง[[เจ้าคณะภาค]] 8 (ธรรมยุต) และ[[เจ้าอาวาส]][[วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร]]
 
ท่านเป็น[[พระธรรมทูต]]รุ่นแรกที่เข้ารับการฝึกอบรมและออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศหลายประเทศ เช่น [[ประเทศออสเตรเลีย]] [[สหรัฐอเมริกา]] อินโดนีเซีย ผู้มีส่วนสำคัญในการนำเอาพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่จนกระทั่งสามารถตั้งมั่นในอินโดนีเซียในปัจจุบัน ปัจจุบันพระธรรมเจติยาจารย์ยังเป็นกรรมการบริหารสถาบันฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ซึ่งจะมีการฝึกอบรมทุกปีในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม เพื่อให้พระภิกษุมีความพร้อมก่อนจะออกเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ปัจจุบันพระธรรมทูตได้ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว 13 รุ่น
'''พระธรรมเจติยาจารย์ วิ.''' นามเดิม '''บุญเรือง''' ฉายา '''ปุญฺญโชโต''' อายุ 80 ปี [[เจ้าคณะภาค]] 8 (ธรรมยุต) และ[[เจ้าอาวาส]][[วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร]]
 
== ลำดับสมณศักดิ์ ==
เป็น[[พระธรรมทูต]]รุ่นแรกที่เข้ารับการฝึกอบรมและออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศหลายประเทศ เช่น [[ประเทศออสเตรเลีย]] [[สหรัฐอเมริกา]] อินโดนีเซีย ผู้มีส่วนสำคัญในการนำเอาพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่จนกระทั่งสามารถตั้งมั่นในอินโดนีเซียในปัจจุบัน ปัจจุบันพระธรรมเจติยาจารย์ยังเป็นกรรมการบริหารสถาบันฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ซึ่งจะมีการฝึกอบรมทุกปีในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม เพื่อให้พระภิกษุมีความพร้อมก่อนจะออกเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ปัจจุบันพระธรรมทูตได้ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว 13 รุ่น
* พ.ศ. 2510 เป็น[[พระครูสัญญาบัตร]] [[ฐานานุกรม]]ใน[[สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร)]] ที่ ''พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์ สุนทรธรรมปฏิภาณอรรถโกศล วิมลญาณนายก ธรรมยุตติกดิลกสถาวีรกิจการี''
 
วันที่* 5 ธันวาคม พ.ศ. 25502514 ท่านได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็น[[พระราชาคณะชั้นธรรม]] ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ชั้นสามัญที่ ''พระธรรมเจติยาจารย์ ศีลาจารวิมล โสภณวิเทศศาสนกิจ พิพิธธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสีสุวีรญาณ''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25512514/BD/003151/1.PDF ประกาศแจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์], เล่ม 12588, ตอนที่ 3151 ง ฉบับพิเศษ, 1431 มกราคมธันวาคม 25512514, หน้า 17</ref>
* 5 ธันวาคม พ.ศ. 2535 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ ''พระราชวิสุทธิมุนี ศรีวิเทศศาสนภาษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/D/155/4.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์], เล่ม 109, ตอนที่ 155 ง ฉบับพิเศษ, 5 ธันวาคม 2535, หน้า 7</ref>
* 5 ธันวาคม พ.ศ. 2543 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ ''พระเทพญาณกวี ศรีปริยัติวราลังการ ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/B/028/22.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์], เล่ม 117, ตอนที่ 28 ข, 28 ธันวาคม 2543, หน้า 23-24</ref>
* 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เป็น[[พระราชาคณะชั้นธรรม]] ฝ่าย[[วิปัสสนาธุระ]] ที่ ''พระธรรมเจติยาจารย์ ศีลาจารวิมล โสภณวิเทศศาสนกิจ พิพิธธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/B/003/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์], เล่ม 125, ตอนที่ 3 ข, 14 มกราคม 2551, หน้า 1</ref>
 
== อ้างอิง ==
 
{{เรียงลำดับ|ธรรมเจติยาจารย์ (บุญเรือง ปุญฺญโชโต)}}
[[หมวดหมู่:ภิกษุในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย]]
[[หมวดหมู่:พระราชาคณะชั้นธรรม|จติยาจารย์]]
[[หมวดหมู่:เจ้าคณะภาค]]
[[หมวดหมู่:เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร]]
[[หมวดหมู่:เปรียญธรรม 4 ประโยค]]
{{โครงชีวประวัติ}}