ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ต้องการเพิ่มอ้างอิง}}
[[ไฟล์:พระธรรมเจติยาจารย์.jpg|thumb|200px|พระธรรมเจติยาจารย์ วิ.]]
 
'''พระธรรมเจติยาจารย์ วิ.''' นามเดิม '''บุญเรือง''' ฉายา '''ปุญฺญโชโต''' อายุ 80 ปี [[เจ้าคณะภาค]] 8 (ธรรมยุต) และ[[เจ้าอาวาส]][[วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร]]
'''พระธรรมเจติยาจารย์ วิ.''' (สมณศักด์เดิม พระเทพญาณกวี) อายุ 80 ปี เจ้าคณะภาค 8 ธรรมยุต และเจ้าอาวาส[[วัดพระศรีมหาธาตุ|วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน]] มีฉายาว่า ''บุญเรือน ปุญญโชโต'' เป็นพระธรรมทูตรุ่นแรกที่เข้ารับการฝึกอบรมและออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศหลายประเทศเช่นออสเตรเลีย อเมริกา อินโดนีเซีย ผู้มีส่วนสำคัญในการนำเอาพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่จนกระทั่งสามารถตั้งมั่นในอินโดนีเซียในปัจจุบัน ปัจจุบันพระธรรมเจติยาจารย์ยังเป็นกรรมการบริหารสถาบันฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ซึ่งจะมีการฝึกอบรมทุกปีในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม เพื่อให้พระภิกษุมีความพร้อมก่อนจะออกเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ปัจจุบันพระธรรมทูตได้ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว 13 รุ่น
 
'''พระธรรมเจติยาจารย์ วิ.''' (สมณศักด์เดิม พระเทพญาณกวี) อายุ 80 ปี เจ้าคณะภาค 8 ธรรมยุต และเจ้าอาวาสเป็น[[วัดพระศรีมหาธาตุ|วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขนธรรมทูต]] มีฉายาว่า ''บุญเรือน ปุญญโชโต'' เป็นพระธรรมทูตรุ่นแรกที่เข้ารับการฝึกอบรมและออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศหลายประเทศ เช่น [[ประเทศออสเตรเลีย]] [[สหรัฐอเมริกา]] อินโดนีเซีย ผู้มีส่วนสำคัญในการนำเอาพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่จนกระทั่งสามารถตั้งมั่นในอินโดนีเซียในปัจจุบัน ปัจจุบันพระธรรมเจติยาจารย์ยังเป็นกรรมการบริหารสถาบันฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ซึ่งจะมีการฝึกอบรมทุกปีในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม เพื่อให้พระภิกษุมีความพร้อมก่อนจะออกเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ปัจจุบันพระธรรมทูตได้ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว 13 รุ่น
ท่านได้รับเลื่อนสมณศักดิเป็นพระธรรมเจติยาจารย์ จาก[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]] ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ นิมนต์เข้ารับพระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่5 ธันวาคม พ.ศ. 2550
 
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ท่านได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็น[[พระราชาคณะชั้นธรรม]] ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ ''พระธรรมเจติยาจารย์ ศีลาจารวิมล โสภณวิเทศศาสนกิจ พิพิธธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/B/003/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์], เล่ม 125, ตอนที่ 3 ข, 14 มกราคม 2551, หน้า 1</ref>
[[หมวดหมู่:พระราชาคณะชั้นธรรม|จเติยาจารย์]]
 
[[หมวดหมู่:เจ้าอาวาส]]
== อ้างอิง ==
[[หมวดหมู่:ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนาพุทธ]]
{{รายการอ้างอิง}}
 
{{เรียงลำดับ|ธรรมเจติยาจารย์ (บุญเรือง ปุญฺญโชโต)}}
[[หมวดหมู่:พระราชาคณะชั้นธรรม|จเติยาจารย์จติยาจารย์]]
[[หมวดหมู่:เจ้าอาวาสเจ้าคณะภาค]]
[[หมวดหมู่:เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร]]
{{โครงชีวประวัติ}}