ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศิลปินแห่งชาติ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
คุณสมบัติของศิลปินแห่งชาติ 7 ประการ คือ
# เป็นผู้มี[[สัญชาติไทย]] และยังมีชีวิตอยู่ในวันตัดสิน
# เป็นผู้มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับของวงการศิลปะในแต่ละแขนงนั้น
# เป็นผู้สร้างสรรค์และ พัฒนาศิลปะ สืบสานศิลปะ ในแต่ละแขนงนั้นจนถึงปัจจุบัน
# เป็นผู้ผดุงและถ่ายทอดศิลปะในแต่ละแขนงนั้น
# เป็นผู้ปฏิบัติงานศิลปะแต่ละแขนงนั้นอยู่ในปัจจุบัน
# เป็นผู้มี[[คุณธรรม]] [[จริยธรรม]] และมีความรักในงานศิลปะวิชาชีพของตน
# เป็นผู้มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อ[[สังคม]]และ[[มนุษยชาติ]]
 
178

การแก้ไข