ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร"

** สาขาวิชา[[การจัดการทรัพยากรมนุษย์]]
** สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
** สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ - พัฒนาซอฟต์แวร์
** สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ
**สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ-ภาคภาษาอังกฤษ
 
* '''คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์'''
** สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์
** สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
** สาขาวิชาการท่องเที่ยว
** สาขาวิชาการโรงแรม
** สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
 
== พระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ==
ผู้ใช้นิรนาม