ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมสรรพากร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| หัวหน้า4_ชื่อ = สมชาย แสงรัตนมณีเดช
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า5_ชื่อ = ว่างพิพัฒน์ ขันทอง
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง = รองอธิบดี ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ
| หัวหน้า6_ชื่อ = พิพัฒน์ชูจิตต์ ขันทองธนภัณฑ์ภาดา
| หัวหน้า6_ตำแหน่ง = ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รักษาการ)
| หัวหน้า7_ชื่อ = ชูจิตต์วัชราภรณ์ มาตยานันท์ ธนภัณฑ์ภาดา
| หัวหน้า7_ตำแหน่ง = ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและยุทธศาสตร์การสื่อสารจัดเก็บภาษี (กลุ่มธรกิจพลังงาน) (รักษาการ)
| หัวหน้า8_ชื่อ = วัชราภรณ์ มาตยานันท์ ว่าง
| หัวหน้า8_ตำแหน่ง = ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธรกิจพลังงาน) (รักษาการกรรมทางการเงินการธนาคาร)
| หัวหน้า9_ชื่อ = ว่าง
| หัวหน้า9_ตำแหน่ง = ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บพัฒนาฐานภาษี (กลุ่มธรกรรมทางการเงินการธนาคาร)
| หัวหน้า10_ชื่อ = ว่าง
| หัวหน้า10_ตำแหน่ง = ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี
| ประเภทหน่วยงาน = กรม
| ต้นสังกัด = [[กระทรวงการคลัง (ประเทศไทย)|กระทรวงการคลัง]]
ผู้ใช้นิรนาม