ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การทับศัพท์ภาษาฮินดี"

|'''D'''elhī ||เดลฺฮี|| เดลฮี ||เดลี
|-
|rowspan=3|<ref>บางครั้งมีผู้ใช้ <u>d</u> แทน {{Unicode|ḍ}} เช่น krī{{Unicode|ḍ}}ā = ''กรีฑา'' ใช้เป็น krī'''<u>d</u>'''ā</ref>{{Unicode|ḍ}} ||rowspan=3|*ฑ||rowspan=3|ड ||''' {{Unicode|ḍ}}'''amaru ||ฑมรุ ||ฑมรุ ||-
|-
|krī'''{{Unicode|ḍ}}'''ā|| กฺรีฑา ||กรีฑา|| กรีฑา
| ya'''k'''{{Unicode|ṣ}} ||ยกฺษ|| ยักษะ ||ยักษ์, ยักษา
|-
|rowspan=3| kh||rowspan=3| ข||rowspan=3|ख ||'''Kh'''aro{{Unicode|ṣ}} {{Unicode|ṭ}}hī|| ขโรษฺฐี ||ขโรษฐี||-
|-
| Si'''kh''' ||สิข ||สิขะ|| สิข, สิกข์
!colspan = 7 | L
|-
|rowspan=2|l||rowspan=2| ล ||rowspan=2|ल ||'''L'''ak{{Unicode|ṣ}} ma {{Unicode|ṇ}} ||ลกฺษฺมณ ||ลักษมณะ||ลักษมัณ, ลักษมณ์
|-
| va'''ll'''abh|| วลฺลภ|| วัลลภะ ||วัลลภ, วัลลภา
|-
|<ref> ที่เป็นตัวสะกดและตามด้วยพยัญชนะในวรรค ฎ ({{Unicode|ṭ}}, {{Unicode|ṭh}}, {{Unicode|ḍ}}, {{Unicode|ḍh}}, {{Unicode|ṇ}}) จะออกเสียงเป็น "ณ" <br>
และบางทีก็ใช้ n, <u>n</u> แทน {{Unicode|ṇ}} เช่น ma{{Unicode|ṇ}}{{Unicode|ḍ}}an = ''มัณฑนะ'' ใช้เป็น ma'''n'''{{Unicode|ḍ}}an, ma'''<u>n</u>'''{{Unicode|ḍ}}an{{Unicode|ṇ}}</ref>{{Unicode|ṇ}} || ณ||ण ||ma''' {{Unicode|ṇ}} ''' {{Unicode|ḍ}}an ||มณฺฑน|| มัณฑนะ ||มัณฑนา
|-
!colspan = 7 | P
|r|| ร ||र ||'''r'''ājadhānī ||ราชธานี|| ราชธานี ||ราชธานี
|-
|rowspan=4|<ref>บางครั้งมีผู้ใช้ <u>r</u> แทน {{Unicode|ṛ}} เช่น ba{{Unicode|ṛ}}ā = ''บรา'' ใช้เป็น ba'''<u>r</u>'''ā</ref><sup>#</sup>{{Unicode|ṛ}} ||rowspan=4|ร ||rowspan=4 |ड़ ||ba''' {{Unicode|ṛ}}'''ā ||บรา ||บรา|| -
|-
| ba'''{{Unicode|ṛ}}'''ba''' {{Unicode|ṛ}}'''|| บรฺบรฺ|| บรบร ||-
|-
| bī'''{{Unicode|ṛ}}'''ī|| บีรี ||บีรี|| -
| '''ś'''āstra|| ศาสฺตฺร|| ศาสตระ ||ศาสตร์
|-
|rowspan=2 | <ref>บางครั้งมีผู้ใช้ <u>s</u>, sh แทน {{Unicode|ṣ}} เช่น {{Unicode|Ṣ}}a{{Unicode|ḍ}}ānan = ''ษฑานนะ'' ใช้เป็น '''<u>S</u>'''a{{Unicode|ḍ}}ānan, '''Sh'''a{{Unicode|ḍ}}ānan</ref>{{Unicode|ṣ}} ||rowspan=2 | ษ ||rowspan=2 |ष ||''' {{Unicode|Ṣ}} '''a {{Unicode|ḍ}}ānan ||ษฑานน ||ษฑานนะ|| -
|-
| śi'''{{Unicode|ṣ}}'''ya ||ศิษฺย ||ศิษยะ|| ศิษย์
| '''t'''apas ||ตปสฺ ||ตปัส ||ตบะ
|-
|rowspan=2 |<ref>บางครั้งมีผู้ใช้ <u>t</u> แทน {{Unicode|ṭ}} เช่น {{Unicode|ṭ}}īkā = ''ฏีกา'' ใช้เป็น '''<u>t</u>'''īkā</ref>{{Unicode|ṭ}} ||rowspan=2 |ฏ || rowspan=2 |ट ||Bha'''{{Unicode|ṭ}} {{Unicode|ṭ}}'''ācārya||ภฏฺฏาจารฺยะ ||ภัฎฎาจารยะ||ภัฏฏาจารย์
|-
| '''{{Unicode|ṭ}}'''īkā|| ฏีกา ||ฏีกา|| ฎีกา
| '''th'''ambh ||ถมฺภ ||ถัมภะ ||-
|-
|rowspan=3 | <ref>บางครั้งมีผู้ใช้ <u>th</u> แทน {{Unicode|ṭh}} เช่น pī{{Unicode|ṭh}} = ''ปีฐะ'' ใช้เป็น pī<u>'''th'''</u></ref> {{Unicode|ṭh}} ||rowspan=3 | ฐ||rowspan=3 |ठ ||jhu''' {{Unicode|ṭh}}''' ||ฌูฐฺ|| ฌูฐ ||-
|-
| pī'''{{Unicode|ṭh}}''' ||ปีฐะ ||ปีฐะ ||บิฐ
134,185

การแก้ไข