ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การทับศัพท์ภาษาฮินดี"

|'''D'''elhī ||เดลฺฮี|| เดลฮี ||เดลี
|-
|rowspan=3|<ref>บางครั้งมีผู้ใช้ <u>d</u> แทน {{Unicode|ḍ}} เช่น krī {{Unicode|ḍ}} ā = ''กรีฑา'' ใช้เป็น krī'''<u>d</u>'''ā {{Unicode|ḍ}}</ref> {{Unicode|ḍ}} ||rowspan=3|*ฑ||rowspan=3|ड ||''' {{Unicode|ḍ}}'''amaru ||ฑมรุ ||ฑมรุ ||-
|-
|krī'''{{Unicode|ḍ}}'''ā|| กฺรีฑา ||กรีฑา|| กรีฑา
|-
|la'''{{Unicode|ḍ}} {{Unicode|ḍ}}'''ū|| ลฑฺฑู ||ลัฑฑู ||-
|-
|rowspan=3|dh||rowspan=3| ธ||rowspan=3|ध ||'''dh'''arm|| ธรฺม|| ธรรมะ ||ธรรม
และบางทีก็ใช้ n แทน ñ เช่น Sañjay = ''สัญชยะ'' ใช้เป็น Sa'''n'''jay</ref>ñ|| ญ||ञ ||Sa'''ñ'''jay ||สญฺชย|| สัญชยะ|| สญชัย, สัญชัย
|-
|<ref> ที่เป็นตัวสะกดและตามด้วยพยัญชนะในวรรค ฎ ( {{Unicode|ṭ}} , {{Unicode|ṭh}} , {{Unicode|ḍ}} , {{Unicode|ḍh}} , {{Unicode|ṇ}}) จะออกเสียงเป็น "ณ" <br>
และบางทีก็ใช้ n, <u>n</u> แทน {{Unicode|ṇ}} เช่น ma {{Unicode|ṇ}} {{Unicode|ḍ}} an = ''มัณฑนะ'' ใช้เป็น ma'''n''' {{Unicode|ḍ}} an, ma'''<u>n</u>''' {{Unicode|ḍ}} an {{Unicode|ṇ}}</ref>{{Unicode|ṇ}} || ณ||ण ||ma''' {{Unicode|ṇ}} ''' {{Unicode|ḍ}}an ||มณฺฑน|| มัณฑนะ ||มัณฑนา
|-
!colspan = 7 | P
!colspan = 7 | Q
|-
|<ref>บางครั้งมีผู้ใช้ {{Unicode|ḳ}} แทน q เช่น qilā = ''กิลา'' ใช้เป็น ''' {{Unicode|ḳ}}'''ilā {{Unicode|ḳ}}</ref><sup>#</sup>q ||ก || क़||'''q'''ilā|| กิลา ||กิลา||-
|-
!colspan = 7 | R
|r|| ร ||र ||'''r'''ājadhānī ||ราชธานี|| ราชธานี ||ราชธานี
|-
|rowspan=4|<ref>บางครั้งมีผู้ใช้ <u>r</u> แทน {{Unicode|ṛ}} เช่น ba {{Unicode|ṛ}} ā = ''บรา'' ใช้เป็น ba'''<u>r</u>'''ā {{Unicode|ṛ}}</ref><sup>#</sup> {{Unicode|ṛ}} ||rowspan=4|ร ||rowspan=4 |ड़ ||ba''' {{Unicode|ṛ}}'''ā ||บรา ||บรา|| -
|-
| ba'''{{Unicode|ṛ}} '''ba''' {{Unicode|ṛ}}'''|| บรฺบรฺ|| บรบร ||-
|-
| bī'''{{Unicode|ṛ}}'''ī|| บีรี ||บีรี|| -
|-
| Kā{{Unicode|ṭ}} hiāvā''' {{Unicode|ṛ}}''' ||กาเฐียวารฺ, กาฐยาวารฺ|| กาเฐียวาร, กาฐยาวาร ||-
|-
| <ref>บางครั้งมีผู้ใช้ <u>rh</u> แทน {{Unicode|ṛh}} เช่น Ca {{Unicode|ṇ}} {{Unicode|ḍ}} īga {{Unicode|ṛh}} = ''จัณฑีครห์'' ใช้เป็น Ca {{Unicode|ṇ}} {{Unicode|ḍ}} īga'''<u>rh</u>''' {{Unicode|ṛh}}</ref><sup>#</sup> {{Unicode|ṛh}} || *รฺห||ढ़ ||Ca {{Unicode|ṇ}} {{Unicode|ḍ}} īga''' {{Unicode|ṛh}}'''|| จณฺฑีครฺห ||จัณฑีครห์|| -
|}
<p>* รฺห แทนพยัญชนะตัวเดียวในภาษาฮินดีที่ออกเสียงเหมือน ร ตามด้วยกลุ่มลม
| '''ś'''āstra|| ศาสฺตฺร|| ศาสตระ ||ศาสตร์
|-
|rowspan=2 | <ref>บางครั้งมีผู้ใช้ <u>s</u>, sh แทน {{Unicode|ṣ}} เช่น {{Unicode|Ṣ}} a {{Unicode|ḍ}} ānan = ''ษฑานนะ'' ใช้เป็น '''<u>S</u>'''a {{Unicode|ḍ}} ānan, '''Sh'''a {{Unicode|ḍ}} ānan {{Unicode|ṣ}}</ref> {{Unicode|ṣ}} ||rowspan=2 | ษ ||rowspan=2 |ष ||''' {{Unicode|Ṣ}} '''a {{Unicode|ḍ}}ānan ||ษฑานน ||ษฑานนะ|| -
|-
| śi'''{{Unicode|ṣ}}'''ya ||ศิษฺย ||ศิษยะ|| ศิษย์
| '''t'''apas ||ตปสฺ ||ตปัส ||ตบะ
|-
|rowspan=2 |<ref>บางครั้งมีผู้ใช้ <u>t</u> แทน {{Unicode|ṭ}} เช่น {{Unicode|ṭ}} īkā = ''ฏีกา'' ใช้เป็น '''<u>t</u>'''īkā {{Unicode|ṭ}}</ref> {{Unicode|ṭ}} ||rowspan=2 |ฏ || rowspan=2 |ट ||Bha''' {{Unicode|ṭ}} {{Unicode|ṭ}}'''ācārya||ภฏฺฏาจารฺยะ ||ภัฎฎาจารยะ||ภัฏฏาจารย์
|-
| '''{{Unicode|ṭ}}'''īkā|| ฏีกา ||ฏีกา|| ฎีกา
| '''th'''ambh ||ถมฺภ ||ถัมภะ ||-
|-
|rowspan=3 | <ref>บางครั้งมีผู้ใช้ <u>th</u> แทน {{Unicode|ṭh}} เช่น pī {{Unicode|ṭh}} = ''ปีฐะ'' ใช้เป็น pī<u>'''th'''</u> {{Unicode|ṭh}}</ref> {{Unicode|ṭh}} ||rowspan=3 | ฐ||rowspan=3 |ठ ||jhu''' {{Unicode|ṭh}}''' ||ฌูฐฺ|| ฌูฐ ||-
|-
| pī'''{{Unicode|ṭh}}''' ||ปีฐะ ||ปีฐะ ||บิฐ
126,163

การแก้ไข