ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 [[ราชกิจจานุเบกษา]]ได้เผยแพร่ "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558" มีผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ สิ้นสุดสถานะความเป็นสถาบันอุดมศึกษาในวันถัดจากวันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา และเป็นการจัดตั้งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ขึ้นในวันเดียวกัน
 
== ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย ==
{| class="wikitable" width=100%
|-
! colspan = "2" | นายกสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
|-
! รายนามนายกสภา
! วาระการดำรงตำแหน่ง
|-
| valign = "top" | 1. [[ภาวิช ทองโรจน์|เภสัชกร ศาสตราภิชาน ดร.ภาวิช ทองโรจน์]]
| valign = "top" | [[พ.ศ.2557]] - [[พ.ศ.2558]]
|-
| valign = "top" | 2. [[สุมนต์ สกลไชย|เภสัชกร ศาตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย]]
| valign = "top" | 24 พฤศจิกายน [[พ.ศ.2557]] - [[พ.ศ.2558]]
|-
! colspan = "2" | นายกสภา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
|-
! รายนามนายกสภา
! วาระการดำรงตำแหน่ง
|-
| valign = "top" |1. [[อาภรณ์ แก่นวงศ์|นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์]]
| valign = "top" | [[พ.ศ.2558]] - ปัจจุบัน
|}
 
'''หมายเหตุ''' คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และผู้รักษาการแทนนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น
 
== ทำเนียบอธิการบดี ==
{| class="wikitable" width=100%
|-
! colspan = "2" | โครงการจัดตั้งสถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์
|-
! รายนามรองอธิการบดี
! วาระการดำรงตำแหน่ง
|-
| valign = "top" | 1. [[นพพร โฆสิระโยธิน|นายนพพร โฆสิระโยธิน]]
| valign = "top" | [[พ.ศ. 2540]] - [[พ.ศ. 2540]]
|-
| valign = "top" | 2. [[สหัส หาญสินธุ์|นายสหัส หาญสินธุ์]]
| valign = "top" | [[พ.ศ. 2541]] -
|-
! colspan = "2" | อธิการบดีสถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์
|-
! รายนามอธิการบดี
! วาระการดำรงตำแหน่ง
|-
| valign = "top" | 1.
| valign = "top" | [[พ.ศ. 2544]] -
|-
! colspan = "2" | มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
|-
! รายนามอธิการบดี
! วาระการดำรงตำแหน่ง
|-
| valign = "top" | 1.
| valign = "top" | [[พ.ศ. 2547]] -
|-
! colspan = "2" | มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
|-
! รายนามอธิการบดี
! วาระการดำรงตำแหน่ง
|-
| valign = "top" | 1. [[นพพร โฆสิระโยธิน|ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพพร โฆสิระโยธิน]]
| valign = "top" | [[พ.ศ. 2558]] - ปัจจุบัน (รักษาราชการแทน)
|-
|}
 
'''หมายเหตุ''' คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี และผู้รักษาการแทนอธิการบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น
 
== การศึกษา ==
ผู้ใช้นิรนาม