ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ความโดดเด่น (บุคคล)"

ย้อนการแก้ไขของ 223.205.246.165 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย ZenithZealotry
(แทนที่เนื้อหาด้วย " อาจารย์นัฑพร สุพิชญ์ ตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชา...")
(ย้อนการแก้ไขของ 223.205.246.165 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย ZenithZealotry)
{{เว็บย่อวิกิ|WP:BIO|WP:PEOPLE}}
{{ความโดดเด่นของบทความ}}
{{nutshell|บุคคลจะถือว่ามีความโดดเด่น หากผู้นั้นได้รับการกล่าวถึงอย่างสำคัญในแหล่งอ้างอิงทุติยภูมิที่น่าเชื่อถือซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่อง}}
{{รวมความโดดเด่น}}
นโยบายวิกิพีเดีย '''บุคคลที่มีความโดดเด่น''' เป็นแนวทางในการพิจารณาว่าบทความชีวประวัตินั้น เหมาะสมกับวิกิพีเดียหรือไม่ โดยตัวของบุคคลที่ปรากฏในวิกิพีเดีย นั้นจำเป็นต้อง '''มีความโดดเด่น''' หรือ '''มีคุณค่าเพียงพอให้เป็นที่รู้จัก''' โดยกล่าวโดยย่อคือ บุคคลนั้นมีผลงานที่เป็นที่รู้จักและน่าสนใจ เหมาะสมในการบันทึกไว้ในสารานุกรมวิกิพีเดีย
 
อย่างไรก็ตามชีวประวัติบุคคลที่ปรากฏไม่สมควรที่จะเขียนโดยเจ้าตัวบุคคล หรือบุคคลใกล้ตัว เช่น ญาติพี่น้อง ซึ่งในส่วนนี้มีกล่าวไว้ใน[[วิกิพีเดีย:อัตชีวประวัติ|นโยบายอัตชีวประวัติ]]
อาจารย์นัฑพร สุพิชญ์ ตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เกิดวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.2497
 
== ความโดดเด่นของบุคคล ==
อันดับแรก บุคคลที่บันทึกในวิกิพีเดียนั้นจำเป็นต้อง '''มีความโดดเด่น''' โดยมีผลงานที่ได้รับการกล่าวถึงในสื่ออื่น'''นอกเหนือจาก'''สื่อของบุคคลนั้น (เช่น เว็บไซต์ส่วนตัวที่บุคคลนั้นทำขึ้นมาเอง) หรือหน่วยงานที่บุคคลนั้นสังกัดอยู่ (เช่น อ้างอิงถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย) อย่างไรก็ตามข้อมูลจากสื่อเว็บไซต์หรือหนังสือของบุคคลนั้นสามารถนำมาใช้อ้างอิงในส่วนของเนื้อหาได้ แต่ไม่ควรนำมาใช้อ้างอิงในการแสดงถึงความโดดเด่นของตัวบุคคล นอกจากนี้เว็บไซต์ในรูปแบบของเว็บบอร์ด บล็อกส่วนตัว หรือวิกิ ไม่ควรนำมาใช้ในการยืนยันความโดดเด่น เพราะเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่สามารถเขียนขึ้นโดยผู้อ่านทั่วไป ความโดดเด่นของบุคคลสามารถพิจารณาจากข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้
 
* บุคคลนั้นเป็นที่รู้จักในประวัติศาสตร์ ซึ่งบุคคลในกลุ่มนี้มักจะมีการกล่าวถึงในหนังสือหรือตำราเรียนอยู่แล้ว (บุคคลสำคัญ)
* บุคคลนั้นได้รับรางวัลอันมีชื่อเสียงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือบุคคลที่มักจะได้รับการเสนอชื่อรับรางวัลดังกล่าว
* บุคคลที่มีผลงานอันเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
* มีสื่อมากกว่าหนึ่งแหล่งกล่าวถึงเกี่ยวกับตัวบุคคลนั้น นอกเหนือจากเว็บไซต์ส่วนตัว สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด ผลงานตีพิมพ์หรือผลงานอื่น ๆ ของบุคคลนั้นเอง
* บุคคลที่กำลังเป็นประเด็นในเหตุการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ได้มีการกล่าวถึงจากสื่อมวลชนบ่อยครั้ง โดยมีการกล่าวที่พูดถึงอย่างสำคัญ มากกว่าการกล่าวชื่อ
* มีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้อย่างยิ่ง โดยไม่นับเว็บไซต์ที่บุคคลดังกล่าวสังกัดอยู่ หรือความเห็นส่วนตัว
* มีความสำคัญ มีอิทธิพลต่อสังคม และอิทธิพลดังกล่าว ต้องมีแหล่งอ้างอิงที่รองรับได้
 
ระดับชาติหมายถึงเป็นผลงานที่ยอมรับในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือรางวัลที่ทุกภาคส่วนของประเทศนั้นร่วมเข้าชิง ระดับนานาชาติหมายถึงเป็นผลงานที่ยอมรับในหลายประเทศหรือรางวัลที่หลายประเทศร่วมเข้าชิง ความโดดเด่นของบุคคลไม่จำเป็นต้องมีเพียงแต่ด้านบวกเพียงอย่างเดียว ถ้าหากบุคคลนั้นมีความโดดเด่นทางด้านลบแต่เป็นที่รู้จักในวงกว้างตามเงื่อนไขข้างต้นก็สามารถเขียนเป็นสารานุกรมได้ เช่น [[อุซามะห์ บิน ลาดิน]] หรือ [[ตี๋ใหญ่]] เป็นต้น
 
เว็บไซต์ส่วนตัว สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด ผลงานตีพิมพ์หรือผลงานอื่น ๆ ของบุคคลนั้นเอง อาจใช้เป็นแหล่งอ้างอิงเพื่อพิสูจน์ยืนยันข้อมูลที่เขียนได้ เพราะบางกรณีข้อมูลที่ให้โดยเจ้าตัวมีความน่าเชื่อถือมากกว่าคนอื่นบอกกล่าว (เช่นข้อมูลส่วนบุคคล ประวัติส่วนตัว รสนิยมทางเพศ คำพูด หรือทัศนคติส่วนบุคคล) แต่จะไม่พิจารณาเป็นปัจจัยสำหรับพิจารณาความโดดเด่น ดังที่ได้กล่าวแล้ว
 
=== นักการเมือง ===
* นักการเมืองที่ได้รับตำแหน่งในระดับสากลหรือระดับประเทศ และอยู่ในระดับแนวหน้า รวมไปถึงสมาชิกสภานิติบัญญัติและตุลาการด้วย
* นักการเมืองที่ได้รับเลือกในระดับท้องถิ่น หรือนักการเมืองที่เสนอตัวแต่ไม่ได้รับเลือก ยังไม่สามารถรับประกันได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญ จนกว่าบุคคลเหล่านั้นจะได้รับกล่าวถึงโดยตรงในแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ คือมิใช่แค่เพียงปรากฏชื่อในหัวข้อเรื่องอื่น และไม่อยู่ในผลงานใดๆ ที่บุคคลนั้นสร้างขึ้นเอง
* นอกจากนั้น โปรดอย่าใช้วิกิพีเดียเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่นโยบายและข่าวสารเพื่อหวังผลทางการเมือง เพราะ[[วิกิพีเดีย:อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย#วิกิพีเดียไม่ใช่แท่นปราศรัย|วิกิพีเดียไม่ใช่แท่นปราศรัย]]
 
=== นักการทูต ===
* นักการทูตที่มีบทบาทสำคัญทางการทูตหรือเหตุการณ์ทางการทูต อีกทั้งจะต้องได้รับการกล่าวถึงในแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ และไม่ใช่แหล่งข้อมูลที่เขียนขึ้นโดยเจ้าตัวหรือแหล่งข้อมูลของหน่วยงานที่บุคคลนั้นสังกัดอยู่ เว้นแต่จะเพื่อการให้ข้อมูลเชิงลึก
* อย่างไรก็ตาม นักการทูตที่มีส่วนในเหตุการณ์ทางการทูตอยู่บ่อยครั้ง แต่ไม่ได้รับการระบุชี้ชัดเป็นการส่วนตัว จำเป็นต้องมีการแสดงแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
 
=== นักกีฬา ===
* นักกีฬาที่เล่นในลีกอาชีพ หรือกีฬาอาชีพ
* นักกีฬาสมัครเล่นที่มีผลงาน ในการได้รับรางวัล หรือเหรียญรางวัลในระดับโลก หรือระดับประเทศ
 
=== นักวิชาการ ===
 
ประกอบด้วยนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์ อาจารย์ นักเขียน นักข่าว ผู้กำกับ สถาปนิก วิศวกร หรือ บุคคลในแวดวง
 
* บุคคลที่มีการกล่าวถึงอย่างแพร่หลาย มีการกล่าวถึงหรืออ้างถึงบ่อยครั้ง อย่างต่อเนื่อง
* บุคคลที่มีผลงานคิดค้นเทคนิคหรือทฤษฎีใหม่ และเป็นที่ยอมรับ
* บุคคลที่สร้างหรือมีส่วนร่วมสร้างงานอันสำคัญ ซึ่งเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป อีกทั้งงานชิ้นนั้น ๆ จะต้องมีการกล่าวถึงในสื่ออื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น หรือมีการวิจารณ์กล่าวถึงในวงกว้างในหลาย ๆ ครั้ง
* บุคคลอันมีผลงานที่
** กลายมาเป็นอนุสรณ์สถานหรือวัตถุสำคัญ
** จัดแสดงในงานนิทรรศการหลายครั้ง
** ได้รับความสนใจในวงกว้าง
** จัดแสดงอย่างถาวรในแกลเลอรีหรือพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญ หรือมีผลงานอยู่ในห้องสมุดหลายแห่ง
 
=== นักดนตรี ศิลปิน ===
:''ดูที่ [[วิกิพีเดีย:ความโดดเด่นของบทความ (ดนตรี)]]''
 
=== ดารา ===
 
ประกอบด้วยนักแสดงทุกประเภท (รวมถึงนักแสดงในภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่ และสื่อเฉพาะกลุ่มอื่นๆ) นักร้อง วงดนตรี นางแบบ พิธีกร
 
# มีบทบาทหลักในภาพยนตร์ ละคร ละครเวที รายการโทรทัศน์ รวมแล้วมากกว่าหนึ่งเรื่อง ไม่นับกรณีที่เป็นดารารับเชิญ
# สร้างชื่อเสียงในวงการบันเทิง หรือได้รับรางวัลในวงการบันเทิง
# บุคคลที่กล่าวถึงปรากฏตัวตามสื่อต่าง ๆ มากพอสมควร ซึ่งใช้เป็นแหล่งอ้างอิงได้
# บทความควรกล่าวถึงชีวประวัติ มากกว่าเว็บแฟนคลับ หรือเว็บการแข่งขันรายการบันเทิง
 
สำหรับกลุ่มอื่น ๆ ในแวดวง ดูเพิ่มที่ [[วิกิพีเดีย:ความโดดเด่นของบทความ (ดนตรี)]]
 
* นักร้อง นักดนตรี และวงดนตรี ต้องเคยออกอัลบั้มกับค่ายเพลงมาแล้วมากกว่าสองอัลบั้ม หรือชนะเลิศการประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ กลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องมีสมบัติตามข้อหนึ่งก็ได้
* ผู้ที่ทำงานเป็นเบื้องหลังเช่น นักประพันธ์เพลง ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน จำเป็นต้องได้รับรางวัลในวงการบันเทิงจึงจะถือว่ามีความโดดเด่น กลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องมีสมบัติตามข้อหนึ่งและข้อสามก็ได้
 
=== หน้าแก้ความกำกวมหรือคำอธิบายเกี่ยวกับชื่อหรือนามสกุล ===
 
ใช้สำหรับชื่อที่ซ้ำกันมาก หรืออาจมีได้หลายความหมาย เช่น เป็นชื่อเมืองหรือสิ่งอื่นที่มีบทความในวิกิพีเดีย หากมีการกล่าวถึงบุคคลใดในบทความดังกล่าว บุคคลนั้นต้องผ่านเกณฑ์ความโดดเด่นข้างต้นเช่นกัน
 
สำหรับนามสกุล วงศ์สกุล หรือครอบครัว ให้ดูเกณฑ์ความโดดเด่นด้านล่าง
 
=== บุคคลอันมีชื่อจากเหตุการณ์เดียว ===
 
ในกรณีที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีความข้องเกี่ยวกับเหตุการณ์เดียวที่สำคัญ ตัวอย่างเช่น อาชญากรรมที่สำคัญหรือการสมัครการเลือกตั้ง บทความบุคคลอาจพิจารณาแยกให้เป็นเอกเทศ โดยไม่จำเป็นต้องมีบทความอื่นมาสนับสนุน แต่ถ้าแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้กล่าวถึงบุคคลนั้นเพียงเหตุการณ์จำเพาะ และไม่ปรากฏในเหตุการณ์อื่นอีกเลย การแยกชีวประวัติอาจไม่จำเป็น ควรจะรวมเข้ากับบทความของเหตุการณ์ดังกล่าว
 
ในกรณีที่แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้รายงานถึงบุคคล ณ เวลานั้นอย่างกว้างขวาง และมีการขยายความตามภูมิหลังของบุคคล ข้อมูลของบุคคลนั้นควรจะรวมอยู่ในบทความของเหตุการณ์ เว้นเสียแต่ว่าเนื้อหาของบุคคลนั้นจะมีเยอะมากจึงควรแยกออกไป หรือกรณีที่แหล่งข้อมูลมุ่งเน้นที่จะกล่าวถึงบุคคลเป็นหลัก และให้น้ำหนักเหตุการณ์เป็นรอง ในกรณีนี้การกล่าวถึงบุคคลสมควรแยกออกมาจากบทความเหตุการณ์ในลักษณะของการสรุปแทน เนื่องจากบุคคลนั้นอาจจะมีความโดดเด่นเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จากเหตุการณ์นั้น
 
=== เงื่อนไขที่มักเข้าใจผิด ===
'''ตรรกะต่อไปนี้ไม่เป็นที่ยอมรับ''' กรุณาพิจารณาความโดดเด่นจากเงื่อนไขที่กล่าวไว้แล้วด้านบน
* ค้นหาชื่อของ "ก" ใน[[เซิร์ชเอนจิน]] แล้วพบว่ามีหลายหัวข้อดังนั้น "ก" จึงเป็นบุคคลที่มีความโดดเด่น
* "ข" เป็นสามีภรรยาหรือวงศาคณาญาติของ "ค" ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความโดดเด่น ดังนั้น "ข" จึงเป็นบุคคลที่มีความโดดเด่นด้วย
* "ง" เคยร่วมแสดงในภาพยนตร์โฆษณาหรือมิวสิกวีดีโอ แม้เพียงเสี้ยวเล็กน้อย "ง" จึงเป็นบุคคลที่มีความโดดเด่น
* "จ" เป็นบุคลากรของหน่วยงานหรือองค์กรที่มีความโดดเด่น ดังนั้น "จ" จึงเป็นบุคคลที่มีความโดดเด่น
* "ฉ" เคยเข้าร่วมการแข่งขันในรายการบันเทิง ดังนั้น "ฉ" จึงเป็นบุคคลที่มีความโดดเด่น
* "ช" เป็นผู้ที่ได้รับนามสกุลพระราชทาน หรืออยู่ในวงศ์ตระกูลที่มีความโดดเด่น ดังนั้น "ช" จึงเป็นบุคคลที่มีความโดดเด่น
{{วิกิพีเดีย:ความโดดเด่นของบทความ_(บุคคล)/วงศ์ตระกูล}}
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[วิกิพีเดีย:เงื่อนไขในการนับว่าเป็นสารานุกรม]]
* [[วิกิพีเดีย:ชีวประวัติของบุคคลที่มีชีวิตอยู่]]
 
[[หมวดหมู่:แนวปฏิบัติวิกิพีเดีย]]
{{เรียงลำดับ|{{PAGENAME}}}}