ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จิตวิทยาคลินิก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''จิตวิทยาคลินิก''' คือ การประยุกต์หลักวิชาจิตวิทยา (Psychology) เพื่อนำมาใช้กับผู้ป่วยทาง[[จิตเวช]] ผู้มีอาการทางจิต หรือผู้มีสภาพจิตใจย่ำแย่หลังจากประสบเหตุการณ์ร้ายแรงหรือความเครียดต่างๆ ทั้งที่เป็นแบบชั่วคราวหรือถาวร เพื่อช่วยให้อาการเหล่านั้นบรรเทาลงหรือหายขาด และช่วยให้เกิดการปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆได้
 
ตัวอย่างงานจิตวิทยาคลินิก เช่น การทำจิตบำบัด (Psychotherapy), การให้คำให้การปรึกษา (Counseling) , การทำแบบทดสอบและประเมินสภาพทางจิต บุคลิกภาพ และ เชาวน์ปัญญา เป็นต้น
 
== จิตวิทยาคลินิกกับงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ==
งานจิตวิทยาคลินิกมีส่วนสำคัญต่อการบำบัดฟื้นฟูมาก เนื่องจากผู้พิการหรือผู้ที่สูญเสียสมรรถภาพทางกายย่อมมีสภาพจิตใจแย่ลง หน้าที่ของนักจิตวิทยาคือการประเมินด้วยแบบทดสอบต่างๆ ให้คำให้การปรึกษาและการรักษาทางจิตวิทยาร่วมกับ[[จิตแพทย์]]และ[[แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู]] เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดการปรับสภาพจิตใจภายหลังเกิดความพิการได้
 
นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ที่ดำเนินกิจกรรมกลุ่มบำบัดร่วมกับ[[พยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู]]และบุคลากรอื่นๆ ให้คำให้การปรึกษาเป็นรายบุคคล คัดกรองผู้มีความเสี่ยงสูง และร่วมวางแผนการรักษาฟื้นฟูกับทีมงาน[[เวชศาสตร์ฟื้นฟู]]อีกด้วย
 
== งานจิตวิทยาคลินิกในต่างประเทศ ==
นักจิตวิทยาคลินิก คือ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านจิตวิทยาสาขาจิตวิทยาคลินิก (Clinical psychology) ซึ่งมี[[ใบประกอบโรคศิลปะ]] และปฏิบัติงานในสถานพยาบาลต่างๆ นักจิตวิทยาคลินิกเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้ให้การรักษาทางการแพทย์ ส่วนใหญ่มักประจำอยู่ในงาน[[จิตเวชศาสตร์]] (Psychiatry) บางส่วนอยู่ในงานอื่นๆ เช่น งานเวชกรรมป้องกัน หรือ งาน[[เวชศาสตร์ฟื้นฟู]] เป็นต้น
 
สถาบันที่เปิดสอนทางด้านจิตวิทยาคลินิก ระดับปริญญาตรี ของรัฐบาลได้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คณะมนุษยศาสตร์ และก่อตั้งเป็นแห่งแรกของประเทศ พ.ศ. 2507) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คณะศิลปศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คณะสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร (คณะสังคมศาสตร์)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา**สาขาย่อยจิตวิทยาคลินิกและสาขาการให้คำให้การปรึกษา) และ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาคลินิกและชุมชน) สำหรับมหาวิทยาลัยเอกชนที่เปิดสอน คือ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ (คณะศิลปศาสตร์) ระดับปริญญาโท ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาจิตวิทยาคลินิก) และมหาวิทยาลัยรามคำแหง (คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาคลินิกและชุมชน)
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม