ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:Infobox body of water"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัด 1:
{{infobox
{| class="infobox vcard" style="width: 22em; font-size: 90%; text-align:left; {{#ifeq:{{{align}}}|left| float:{{{align}}}; clear:{{{align}}}; margin-right:12px|}}"
| child = {{lc:{{{child|{{{embed|}}}}}}}}
|-
| bodyclass = vcard
! colspan="2" style="background:#CEDEFF; font-size:larger; text-align:center;" | {{#if: {{{lake_name<includeonly>|</includeonly>}}}|<span class="fn org">{{{lake_name}}}</span>}}
| bodystyle = {{#ifeq:{{{align}}}|left|float: {{{align}}}; clear: {{{align}}}; margin-left:0; margin-right: 1em; }}
|-
| headerstyle = border-bottom: #cedeff 1px solid
{{#if: {{{image_lake|}}}|
| abovestyle = background-color: #cedeff; font-size: 125%;
{{!}} colspan="2" style="line-height:1.2; border-bottom:1px solid #CEDEFF;" {{!}} <div style="border:1px solid #CEDEFF;">[[File:{{{image_lake}}}|240px|center|{{#if: {{{lake_name|}}}|{{{lake_name}}} -}} {{{caption_lake|}}}]]</div>{{#if: {{{caption_lake|}}}|<center>{{{caption_lake}}}</center>}}|<includeonly>[[Category:Wikipedia infobox lake articles without image]]</includeonly>}}
| aboveclass = fn org
|-
| above = {{#if: {{{image_bathymetryname|}}}|
|{{{name}}}
{{!}} colspan="2" style="line-height:1.2; border-bottom:1px solid #CEDEFF;" {{!}} <div style="border:1px solid #CEDEFF;">[[File:{{{image_bathymetry}}}|240px|center|{{#if:{{{lake_name|}}}|{{{lake_name}}} -}} {{{caption_bathymetry|}}}]]</div> <center>{{{caption_bathymetry}}}</center>}}
|{{{lake_name|{{{ocean_name|{{{Ocean_name|{{{bay_name| <includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly> }}}}}}}}}}}}
|- class="adr"
}}{{#if:{{{native_name|}}}|<br /><span class="nickname" {{#if:{{{native_name_lang|}}}|lang="{{{native_name_lang}}}"}}>{{{native_name}}}</span>}}
{{#if: {{{location<includeonly>|</includeonly>}}}|
<!-- The following is only activated when child = yes or embed = yes -->
! ที่ตั้ง
| titleclass = fn org
{{!}} <span class="region">{{{location}}}</span>|}}
| title = {{#ifeq:{{lc:{{{child|{{{embed|}}}}}}}}|yes|{{#if:{{{name|}}}
|-
|{{{name}}}
{{#if: {{{group<includeonly>|</includeonly>}}}|
|<includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>
! Group
}}{{#if:{{{native_name|}}}|<br /><span class="nickname" {{#if:{{{native_name_lang|}}}|lang="{{{native_name_lang}}}"}}>{{{native_name}}}</span>}}}}
{{!}} {{{group}}}|}}
| subheaderclass = nickname
|-
| subheaderstyle = font-size:100%; border-bottom: 1px solid #cedeff;
{{#if: {{{coords<includeonly>|</includeonly>}}}|
| subheader = {{{other_name|}}}
! title="Geographical coordinates"{{!}} พิกัด
| imagestyle = line-height: 1.2; border-bottom: 1px solid #cedeff;
{{!}} {{{coords}}}|<includeonly>[[Category:Wikipedia infobox lake articles without coordinates]]</includeonly>}}
| image = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image|{{{image_lake|{{{image_ocean|{{{image_Ocean|{{{image_bay|}}}}}}}}}}}}}}}|size={{{image_size|}}}|sizedefault=frameless|upright=1.1|border=yes|alt={{{alt|{{{alt_lake|{{{alt_ocean|{{{alt_bay|}}}}}}}}}}}} }}
|- class="note"
| caption = {{{caption|{{{caption_lake|{{{caption_ocean|{{{caption_Ocean|{{{caption_bay|}}}}}}}}}}}}}}}
{{#if: {{{type<includeonly>|</includeonly>}}}|
| image2 = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image_map|}}}|size={{{map_size|{{{image_size|}}}}}}|sizedefault=frameless|upright=1.1|border=yes|alt={{{alt_map|}}}}}
! ชนิด
{{!}}| caption2 = {{{type}}caption_map|}}}
| image3 = {{#if:{{both| {{{pushpin_map|}}} | {{{latd|}}} }}|
|- class="note"
{{location map|{{{pushpin_map|}}}
{{#if: {{{inflow<includeonly>|</includeonly>}}}|
|border = none
! title="Primary inflows: rivers, streams, precipitation"{{!}} [[inflow (hydrology)|แหล่งน้ำไหลเข้า]]
{{!}}|alt = {{{inflow}}pushpin_map_alt|}}}
|caption =
|- class="note"
|float = center
{{#if: {{{outflow<includeonly>|</includeonly>}}}|
|width = {{{pushpin_mapsize|}}}
! title="Primary outflows: rivers, streams, evaporation"{{!}} แหล่งน้ำไหลออก
|default_width = 250
{{!}} {{{outflow}}}}}
|relief= {{yesno|{{{pushpin_relief|yes}}}|yes=yes|no=}}
|- class="note"
|AlternativeMap = {{{pushpin_image|}}}
{{#if: {{{catchment<includeonly>|</includeonly>}}}|
|label = {{#ifeq: {{lc: {{{pushpin_label_position|}}} }} | none | | {{ifempty|{{{pushpin_label|}}}|{{{name|}}}|{{{lake_name|{{{ocean_name|{{{Ocean_name|{{{bay_name|}}} }}} }}} }}} | {{PAGENAME}} }} }}
! พื้นที่รับน้ำ
|lat = {{!}} #if:{{Infobox lake/convert{latm|}}}{{{catchmentlatNS|}}}|km2 |sqmi{{{latd|lk=ordomag}}} }}
|long = {{#if:{{{longm|}}}{{{longEW|}}}| |{{{longd|}}} }}
|-
|lat_deg={{#if:{{{latm|}}}{{{latNS|}}}|{{{latd|}}} }}
{{#if: {{{basin_countries<includeonly>|</includeonly>}}}|
|lat_min={{#if:{{{latm|}}}{{{latNS|}}}|{{{latm|}}} }}
! ประเทศใน[[ลุ่มน้ำ]]
|lat_sec={{!#if:{{{lats|}}} {{{basin_countrieslatNS|}}}|{{{lats|}}} }}
|lat_dir={{{latNS|}}}
|-
|lon_deg={{#if:{{{longm|}}}{{{longEW|}}}|{{{longd|}}} }}
| colspan="2"|<div style="border-bottom:1px solid #CEDEFF;"></div>
|lon_min={{#if:{{{longm|}}}{{{longEW|}}}|{{{longm|}}} }}
|- class="note"
|lon_sec={{#if:{{{longs|}}}{{{longEW|}}}|{{{longs|}}} }}
{{#if: {{{length<includeonly>|</includeonly>}}}|
|lon_dir={{{longEW|}}}
! ช่วงยาวสุด
|marksize =6
{{!}} {{Infobox lake/convert|{{{length}}}|km|mi}}}}
|position = {{{pushpin_label_position|}}}
|- class="note"
}}}}
{{#if: {{{width<includeonly>|</includeonly>}}}|
| caption3 = {{{pushpin_map_caption|}}}
! ช่วงกว้างสุด
| image4 = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image_bathymetry|}}}|size={{{bathymetry_size|{{{image_size|}}}}}}|sizedefault=frameless|upright=1.1|border=yes|alt={{{alt_bathymetry|}}}}}
{{!}} {{Infobox lake/convert|{{{width}}}|km|mi}}}}
| caption4 = {{{caption_bathymetry|}}}
|- class="note"
| rowclass1 = adr
{{#if: {{{area<includeonly>|</includeonly>}}}|
| label1 = Location
! พื้นน้ำ
| class1 = region
{{!}} {{Infobox lake/convert|{{{area}}}|km2|sqmi|lk=ordomag}}}}
| data1 = {{{location|}}}
|- class="note"
| label2 = Group
{{#if: {{{depth<includeonly>|</includeonly>}}}|
| data2 = {{{group|}}}
! ลึกเฉลี่ย
| class2 = category
{{!}} {{Infobox lake/convert|{{{depth}}}|m|ft}}}}
| label3 = <span title="Geographical coordinates">Coordinates</span>
|- class="note"
| data3 = {{#if: {{{max-depth<includeonly>coords|</includeonly>}}}|
| {{{coords|}}}
! ลึกสุด
| {{#if:{{{latd|}}}| {{Geobox coor|{{{latd|}}}|{{{latm|}}}|{{{lats|}}}|{{{latNS|}}}|{{{longd|}}}|{{{longm|}}}|{{{longs|}}}|{{{longEW|}}}|{{#if:{{{coordinates_type|}}}|{{{coordinates_type}}}|type:waterbody{{#if:{{{coordinates_region|}}}|_region:{{{coordinates_region}}}}}}}|{{#ifeq:{{{coordinates_display|}}}|inline|μ|{{#if:{{{coordinates_display|}}}|title|μ1}}}}={{{coordinates_display|}}}|{{#if:{{{coordinates_format|}}}|format|μ2}}={{{coordinates_format|}}}}}{{{coordinates_footnotes|}}} }}
{{!}} {{Infobox lake/convert|{{{max-depth}}}|m|ft}}}}
}}
|- class="note"
| label4 = {{#if: {{{volume<includeonly>lake_type|</includeonly>}}}|
| [[Lake#Types of lakes|Lake type]]
! ปริมาณน้ำ
| {{#if:{{{ocean_type|}}}
{{!}} {{Infobox lake/convert|{{{volume}}}|m3|acre.ft|lk=ordomag}}}}
| [[Ocean#Types of oceans|Ocean type]]
|- class="note"
| [[Body of water#Types|Type]]
{{#if: {{{residence_time<includeonly>|</includeonly>}}}|
}}
! [[เวลาพำนักของน้ำ]]
}}
{{!}} {{Infobox lake/convert|{{{residence_time}}}|year}}}}
| data4 = {{#if:{{{lake_type|}}}
|- class="note"
| {{{lake_type|}}}
{{#if: {{{shore<includeonly>|</includeonly>}}}|
| {{#if:{{{ocean_type|}}}
! ความยาวชายฝั่ง<sup>1</sup>
| {{{ocean_type}}}
{{!}} {{Infobox lake/convert|{{{shore}}}|km|mi}}}}
| {{{type|}}}
|- class="note"
}}
{{#if: {{{elevation<includeonly>|</includeonly>}}}|
}}
! สูงจากระดับน้ำทะเล
| class4 = category
{{!}} {{Infobox lake/convert|{{{elevation}}}|m|ft}}}}
| label5 = Etymology
|-
| data5 = {{{etymology|}}}
| colspan="2"|<div style="border-bottom:1px solid #CEDEFF;"></div>
| label6 = Part&nbsp;of
|- class="note"
| data6 = {{{part_of|{{{parent|}}}}}}
{{#if: {{{frozen<includeonly>|</includeonly>}}}|
| label7 = [[inflow (hydrology)|<span title="Primary inflows: rivers, streams, precipitation">Primary inflows</span>]]
! แข็งตัว
{{!}}| data7 = {{{frozen}}inflow|}}}
| label8 = River sources
|- class="note"
| data8 = {{{rivers|}}}
{{#if: {{{islands<includeonly>|</includeonly>}}}|
| label9 = [[discharge (hydrology)|<span title="Primary outflows: rivers, streams, evaporation">Primary outflows</span>]]
! เกาะ
{{!}}| data9 = {{{islands}}outflow|}}}
| label10 = <span title="Primary outflows: oceans, seas, straights">Ocean/sea sources</span>
|-
| data10 = {{{oceans|}}}
{{#if: {{{sections<includeonly>|</includeonly>}}}|
| label11 = [[Drainage basin|Catchment area]]
! Sections/sub-basins
| data11 = {{#if:{{{catchment_km2|{{{catchment|}}}}}}|{{Infobox body of water/convert|{{{catchment_km2|{{{catchment|}}}}}}|km2|sqmi}}{{{catchment_ref|}}}}}
{{!}} {{{sections}}}|}}
| label12 = [[Drainage basin|Basin]]&nbsp;countries
|- class="note"
| data12 = {{{basin_countries|{{{countries|}}}}}}
{{#if: {{{cities<includeonly>|</includeonly>}}}|
| label13 = Managing agency
! ชุมชน
{{!}}| data13 = {{{cities}}agency|}}}
| class13 = agent
|- class="note"
| label14 = Designation
{{#if: {{{reference<includeonly>|</includeonly>}}}|
| data14 = {{{designation|}}}
! อ้างอิง
| class14 = category
{{!}} {{{reference}}}}}
| label15 = Built
|- class="note"
| data15 = {{{date-built|}}}
{{#if: {{{shore<includeonly>|</includeonly>}}}|
| label16 = Construction engineer
{{!}} colspan="2" style="font-size:smaller; text-align:center; border-bottom:1px solid #CEDEFF; border-top:1px solid #CEDEFF;"{{!}} <sup>1</sup> ความยาวแนวชายฝั่งไม่ได้ถูกวัดอย่างละเอียด}}
| data16 = {{{engineer|}}}
|}{{#if:{{{1|}}}|<includeonly>[[Category:Wikipedia infobox lake articles needing maintenance]]</includeonly>}}<noinclude>
| label17 = First flooded
| data17 = {{{date-flooded|}}}
| header21 = {{#if:{{{length_km|{{{length|}}}}}}{{{width_km|{{{width|}}}}}}{{{area_km2|{{{area|}}}}}}{{{depth_m|{{{depth|}}}}}}{{{max-depth_m|{{{max-depth|}}}}}}{{{volume_km3|{{{volume|}}}}}}{{{residence_time|}}}{{{salinity|}}}{{{shore_km|{{{shore|}}}}}}{{{elevation_m|{{{elevation|}}}}}}|{{#ifeq:{{lc:{{{child|{{{embed|}}}}}}}}|yes||<nowiki />}}}}
| label22 = Max. length
| rowclass22 = note
| data22 = {{#if:{{{length_km|{{{length|}}}}}}|{{Infobox body of water/convert|{{{length_km|{{{length|}}}}}}|km|mi}}{{{length_ref|}}}}}
 
| label23 = Max. width
{{Documentation}}{{bots|deny=VolkovBot}}
| rowclass23 = note
[[หมวดหมู่:แม่แบบภูมิศาสตร์]]
| data23 = {{#if:{{{width_km|{{{width|}}}}}}|{{Infobox body of water/convert|{{{width_km|{{{width|}}}}}}|km|mi}}{{{width_ref|}}}}}
| label24 = {{#if:{{{lake_type|}}}|[[List of lakes by area|Surface area]]|Surface area}}
| rowclass24 = note
| data24 = {{#if:{{{area_km2|{{{area|}}}}}}|{{Infobox body of water/convert|{{{area_km2|{{{area|}}}}}}|km2|sqmi}}{{{area_ref|}}}}}
| label25 = Average depth
| rowclass25 = note
| data25 = {{#if:{{{depth_m|{{{depth|}}}}}}|{{Infobox body of water/convert|{{{depth_m|{{{depth|}}}}}}|m|ft}}{{{depth_ref|}}}}}
| label26 = Max. depth
| rowclass26 = note
| data26 = {{#if:{{{max-depth_m|{{{max-depth|}}}}}}|{{Infobox body of water/convert|{{{max-depth_m|{{{max-depth|}}}}}}|m|ft}}{{{max-depth_ref|}}}}}
| label27 = {{#if:{{{lake_type|}}}|[[List of lakes by volume|Water volume]]|Water volume}}
| rowclass27 = note
| data27 = {{#if:{{{volume_km3|{{{volume|}}}}}}|{{Infobox body of water/convert|{{{volume_km3|{{{volume|}}}}}}|km3|acre.ft}}{{{volume_ref|}}}}}
| label28 = {{#if:{{{lake_type|}}}
| [[Lake retention time|Residence&nbsp;time]]
| [[Water cycle#Residence times|Residence&nbsp;time]]
}}
| rowclass28 = note
| data28 = {{#if:{{{residence_time|}}}|{{#iferror:{{#expr:{{{residence_time}}}}}
|{{{residence_time}}}
|{{{residence_time}}} year{{#ifeq:{{{residence_time}}}|1||s}}
}}}}
| label29 = [[Salinity]]
| rowclass29 = note
| data29 = {{{salinity|}}}
| label30 = Shore length<sup>1</sup>
| rowclass30 = note
| data30 = {{#if:{{{shore_km|{{{shore|}}}}}}|{{Infobox body of water/convert|{{{shore_km|{{{shore}}}}}}|km|mi}}{{{shore_ref|}}}}}
| label31 = Surface elevation
| rowclass31 = note
| data31 = {{#if:{{{elevation_m|{{{elevation|}}}}}}|{{Infobox body of water/convert|{{{elevation_m|{{{elevation}}}}}}|m|ft}}{{{elevation_ref|}}}}}
| header36 = {{#if:{{{temperature_high_C|}}}{{{temperature_high_F|}}}{{{temperature_high|}}}{{{temperature_low_C|}}}{{{temperature_low_F|}}}{{{temperature_low|}}}{{{frozen|}}}{{{islands|}}}{{{sections|}}}{{{cities|}}}{{{website|}}}{{{reference|}}}|<nowiki />}}
| label37 = Max temperature
| rowclass37 = note
| data37 = {{#if:{{{temperature_high_C|}}}{{{temperature_high_F|}}}|{{convinfobox|{{{temperature_high_C|}}}|C|{{{temperature_high_F|}}}|F}}{{{temperature_high_ref|}}}|{{{temperature_high|}}}}}
| label38 = Min temperature
| rowclass38 = note
| data38 = {{#if:{{{temperature_low_C|}}}{{{temperature_low_F|}}}|{{convinfobox|{{{temperature_low_C|}}}|C|{{{temperature_low_F|}}}|F}}{{{temperature_low_ref|}}}|{{{temperature_low|}}}}}
| label39 = Frozen
| data39 = {{{frozen|}}}
| label41 = {{#if:{{{islands_category|}}}
|[[:category:{{{islands_category}}}|Islands]]
|{{#if:{{{lake_type|}}}
| [[:category:Lake islands|Islands]]
| {{#if:{{{ocean_type|}}}
| [[:Category:Islands by ocean or sea|Islands]]
| [[:Category:Islands by body of water|Islands]]
}}
}}
}}
| data41 = {{{islands|}}}
| label42 = Sections/sub-basins
| data42 = {{{sections|}}}
| label43 = Trenches
| rowclass43 = note
| data43 = {{{trenches|}}}
| label44 = Benches
| rowclass44 = note
| data44 = {{{benches|}}}
| label45 = Settlements
| data45 = {{{cities|}}}
| label46 = Website
| data46 = {{{website|}}}
| label47 = References
| class47 = note
| data47 = {{{reference|}}}
| header48 = {{{extra|{{{nrhp|{{{embedded|}}}}}}}}}
| belowstyle = font-size: smaller; border-bottom: 1px solid #cedeff; border-top: 1px solid #cedeff
| below = {{#if:{{{shore_km|{{{shore|}}}}}}|<sup>1</sup> Shore length is [[Coastline paradox|not a well-defined measure]].}}
}}{{main other|{{#invoke:Infobox body of water tracking|tracking}}}}<noinclude>
{{Documentation}}
<!-- PLEASE ADD THIS TEMPLATE'S CATEGORIES AND INTERWIKIS TO THE /doc SUBPAGE, THANKS -->
</noinclude>
17,951

การแก้ไข