ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอมิตาภพุทธะ"

ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
 
'''พระอมิตาภพุทธะ'''<ref>ราชบัณฑิตยสถาน, ''พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน'', พิมพ์ครั้งที่ 3, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 35-7</ref> เป็น[[พระธยานิพุทธะ]]ที่ประทับในแดน[[สุขาวดี]] ซึ่งเป็น[[พุทธเกษตร]]แห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก พระองค์มีรูปกายเป็นสีแดง นับถือกันมากใน[[นิกายสุขาวดี]] ควบคู่กับ[[พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์]]หรือ[[เจ้าแม่กวนอิม]] แต่ไม่เป็นที่ยอมรับในนิกาย[[เถรวาท]] เพราะไม่มีกล่าวถึงใน[[พระไตรปิฏกภาษาบาลี]]
 
== ประวัติ ==
[[มหาสุขาวตีวยูหสูตร]]ระบุว่าก่อนจะตรัสรู้เป็น[[พระพุทธเจ้า]] พระอมิตาภะเคยเกิดเป็นกษัตริย์ชื่อ "พระเจ้าธรรมกร" ต่อมาผนวช และได้แสดง[[ปณิธาน]] 48 ประการเฉพาะพระพักตร์[[พระโลเกศวรราชพุทธะ]]<ref>[http://www.mahaparamita.com/?p=534 มหาปณิธาน ๔๘ ประการ ของพระอมิตาภะพุทธเจ้า]</ref> ว่าขอให้มีพระองค์ได้มีพุทธเกษตรแห่งหนึ่งเป็นโลกธาตุดินแดนบริสุทธิ์ไว้ช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์มีชื่อว่า[[สุขาวดี]] [[อมิตาพุทธสูตร]]ยังระบุว่าพระอมิตาภะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อสิบกัปที่แล้ว<ref>[http://www.mahaparamita.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=30 อมิตาพุทธสูตร], หน้า 6</ref> หลังจากปรินิพพานจึงประทับ ณ สุขาวตีพุทธเกษตรนั้น ซึ่งเป็นที่ใช้ในประกาศพระธรรม ไม่มีอบายภูมิ มีแต่โพธิสัตวภูมิ เพื่อเป็นการสงเคราะห์สรรพสัตว์ให้เข้าสู่นิพพานต่อไป เชื่อกันว่าเมื่อพระอมิตาภพุทธะเสด็จปรินิพพานแล้ว พระอวโลกิเตศวรจะทรงบรรลุเข้าเป็นพระพุทธเจ้าในแดนสุขาวดีแทน
 
== ความเชื่อ ==
55,468

การแก้ไข