ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิธีรับเข้าเป็นคริสต์ศาสนิกชน"

→‎อ้างอิง: แก้ไขข้อความข้างบน
(→‎อ้างอิง: แก้ไขข้อความข้างบน)
ทุกวันนี้คริสต์ศาสนิกชนหลายกลุ่ม โดยเฉพาะ[[เควเกอร์]]และ[[แซลเวชันอาร์มี]]ถือว่าพิธีนี้ไม่จำเป็นและไม่ประกอบพิธีนี้เลย แต่กลุ่มที่ยังมีพิธีนี้อยู่ก็มีรูปแบบพิธีแตกต่างกันไป ส่วนมากรับบัพติศมา "''[[ในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์]]''" (โปรเตสแตนต์) หรือ "''เดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิต''" (คาทอลิก) โดยถือตาม[[พระมหาบัญชา]]ก่อน[[การเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระเยซู]]
 
baptismos แปลว่า การจุ่มน้ำ
== อ้างอิง ==
* ''พระคริสตธรรมคัมภีร์ไทย ฉบับมาตรฐาน 2011'', สมาคมพระคริสตธรรมไทย
ผู้ใช้นิรนาม