ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
** สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
** สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
** สาขาวิชาคณิตศาสตร์
** สาขาวิชาภาษาไทย
** สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
** สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
** สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 
* ''' โครงการจักตั้งจัดตั้งคณะแพทย์ศาสตร์ '''
** สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์
** สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
45

การแก้ไข