ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สิทธิชัย โควสุรัตน์"

ผิด
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ผิด)
 
== ประวัติ ==
นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ [[27 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2503]] ที่[[จังหวัดอุบลราชธานี]] เป็นบุตรที่ 3 ของนายวิชัย กับ นางนันทนา โควสุรัตน์ มีพี่น้องด้วยกัน 4 คน เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเขมราฐ ชั้นมัธยมศึกษาที่[[โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช]] จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นจึงได้เข้าศึกษาและสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่คณะนิติศาสตร์ และปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]] ขณะนี้กำลังศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต [[มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี]]
 
== งานการเมือง ==