ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สิทธิชัย โควสุรัตน์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== ประวัติ ==
นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ [[27 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2503]] ที่[[จังหวัดอุบลราชธานี]] เป็นบุตรที่ 3 ของนายจำรัสวิชัย กับ นางสินใจนันทนา โควสุรัตน์ มีพี่น้องด้วยกัน 4 คน เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเขมราฐ ชั้นมัธยมศึกษาที่[[โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช]] จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นจึงได้เข้าศึกษาและสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่คณะนิติศาสตร์ และปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]] ขณะนี้กำลังศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต [[มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี]]
 
== งานการเมือง ==