ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเวียนเทียน"

 
ไทยได้รับคตินิยมนี้มาและปรับประยุกต์ให้เข้ากับพื้นฐานทางวัฒนธรรมของไทยโดยนำมาใช้เป็นการแสดงความบูชาต่อพระรัตนตรัยมาตั้งแต่โบราณ มีหลักฐานปรากฏเป็น "ฐานประทักษิณ" สำหรับการกระทำพิธีเวียนเทียน ในโบราณสถานทางศาสนา มาตั้งแต่สมัยทวารวดี รวมทั้งปรากฏข้อความในพงศาวดารว่ามีการกระทำพิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางศาสนาสืบมาจนถึงปัจจุบัน.
อิอิ
 
<gallery>
ไฟล์:เวียนเทียน.jpg|พระภิกษุถือดอกไม้ธูปเทียนนำเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ผู้ใช้นิรนาม