ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์"

วันที่ 25 มิถุนายน 2558 [[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ]] ได้ลงมติในวาระ 3 เห็นชอบให้ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ... ประกาศใช้เป็นกฎหมายด้วยคะแนน 173-1 เสียง
 
ในวันที่ 8 กันยายน 2558 [[ราชกิจจานุเบกษา]] ประกาศ พรบ.พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พศพ.ศ.2558 แล้ว มีผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ภัฎกาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ สิ้นสุดลง ณ วันถัดไปในประกาศราชกิจจานุเบกษา
 
== คณะ/หลักสูตร ==
45

การแก้ไข