ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏ"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
== รายชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ ==
เดิมมหาวิทยาลัยราชภัฏมีทั้งหมด 41 แห่ง แต่ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม ได้รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ [[มหาวิทยาลัยนครพนม]]<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00169745.PDF พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548] </ref> และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้แปรสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลและเปลี่ยนชื่อเป็น [[มหาวิทยาลัยสวนดุสิต]] เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/066/78.PDF พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘], ราชกิจจานุเบกษา, วันที่สืบค้น 17 กรกฎาคม 2558</ref>ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏจึงมีทั้งหมด 3938 แห่ง โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มดังนี้<ref>กุมารี วัชชวงษ์ ,[http://news.sanook.com/education/education_39732.php อักษรย่อมหาลัยราชภัฏ ชื่อที่ตั้งไว้แต่ไม่มีคนรู้จัก], หนังสือพิมพ์ข่าวสด, วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2549</ref> ดังนี้
 
=== กลุ่มรัตนโกสินทร์ ===
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี]] (มรภ.อบ.)
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม]] (มรภ.มค.)
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์]] (มรภ.กส.)
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด]] (มรภ.รอ.)
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย]] (มรภ.ล.)
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา]] (มรภ.สข.)
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา]] (มรย.)
 
===อดีตมหาวิทยาลัยราชภัฎ===
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม]] - ได้ควบรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ [[มหาวิทยาลัยนครพนม]] เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2548<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00169745.PDF พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548] </ref>
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต]] - ได้แปรสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลและเปลี่ยนชื่อเป็น [[มหาวิทยาลัยสวนดุสิต]] เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/066/78.PDF พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘], ราชกิจจานุเบกษา, วันที่สืบค้น 17 กรกฎาคม 2558</ref>
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์]] - ได้ควบรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ [[มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์]] เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/086/45.PDF] ราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558 เล่ม 132 ตอน 86 ก หน้า 45 8 กันยายน 2558</ref>
 
== อ้างอิง ==
36,511

การแก้ไข