ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลนครหาดใหญ่"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
! ประธานชุมชน
|-
| valign = "top" | 1. ชุมชนหน้าสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
| valign = "top" | วรรณา แก้วเสถียร
|-
| valign = "top" | วิจิตรา ทองรักษา
|-
| valign = "top" | 4. ชุมชนหน้ากองบังคับการจังหวัดทหารบกสงขลา กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 กองบัญชาการกองทัพบก กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ค่ายเสนาณรงค์
| valign = "top" | 4. ชุมชนหน้าค่ายเสนาณรงค์
| valign = "top" | จารึก บุญมณี
|-
| valign = "top" | บุญยืน สมพงศ์
|-
| valign = "top" | 16. ชุมชนหลังสนามกีฬากลางจิระนคร
| valign = "top" | รัตนา ขวัญพรหม
|-
| valign = "top" | ณรงค์ชัย ชูเรืองสุข
|-
| valign = "top" | 21. ชุมชนหน้าสนามกีฬากลางจิระนคร
| valign = "top" | อุมาพร หนูเอียด
|-
| valign = "top" |
|-
| valign = "top" | 13. ชุมชนหน้าโรงเรียน ญ.ว.หาดใหญ่วิทยาลัย
| valign = "top" | นิยดา รัตนวิบูลย์
|-
| valign = "top" | ปรีดา เถาสุวรรณ
|-
| valign = "top" | 15. ชุมชนโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
| valign = "top" | ยินดี แสงส่อง
|-
| valign = "top" | สวัสดิ์ นิ่มนวล
|-
| valign = "top" | 6. ชุมชนหลังที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่
| valign = "top" | ภราดล สุทธิวรรโณภาส
|-
| valign = "top" | อภิชล ยาชะรัด
|-
| valign = "top" | 10. ชุมชนปรักกริม]
| valign = "top" | ประหลอบ ทองยิ้ม
|-
| valign = "top" | จริญ ศรีวิรัตน์
|-
| valign = "top" | 22. ชุมชนหน้าสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่
| valign = "top" | ศุภกานต์ สุขสังวาลย์
|-
| valign = "top" | เสรี แป้นทอง
|-
| valign = "top" | 4. ชุมชนหน้าโรงเหล้าสรรพสามิตรสรรพสามิต
| valign = "top" | โสภน แก้วสุริยันต์
|-
ผู้ใช้นิรนาม