ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เปรียญธรรม 3 ประโยค"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยสถาบันพระพุทธศาสนา
พ.ศ. 2548]</ref> คณะสงฆ์ เคยมีการขอให้ปรับวุฒิผู้สอบไล่ได้ชั้นนี้ ให้เทียบเท่าระดับ [[ปริญญาตรี]] แต่ไม่ได้รับการตอบรับจากผู้เกี่ยวข้อง แต่เปรียญธรรม 3 ประโยค ก็ยังเป็นที่นับถือกันโดยพฤตินัยในวงการคณะสงฆ์ไทยว่าผู้สอบได้ในชั้นนี้เป็น "ปริญญาตรี" ของฝ่ายคณะสงฆ์ หรือเปรียบได้กับคฤหัสถ์ผู้สอบไล่ได้ปริญญาบัณฑิตของฝ่ายฆราวาส โดยผู้สอบได้ในชั้นนี้จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จาก[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ]] โปรดฯ ทรงตั้งให้เป็น[[เปรียญ]] ได้รับพระราชทานประกาศนียบัตร พัดเปรียญธรรม 3 ประโยค
 
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในชั้น '''"เปรียญธรรม 3 ประโยค"''' นั้น แบ่ง
รายวิชาที่[[สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง]]กำหนดให้[[พระภิกษุ]][[สามเณร]]สอบไล่เพื่อผ่านในชั้นนี้ได้เป็น 4 วิชา คือ[[ วิชาไวยากรณ์, วิชาแปล[[ภาษาบาลี|มคธ]]เป็นไทย, วิชาสัมพันธ์ไทย และวิชาบุรพภาค]] <ref name="หอมรดกไทย">[http://www.heritage.thaigov.net/religion/misc/study2.htm การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี สมัยปัจจุบัน จากหอมรดกไทย]</ref>
 
== หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมบาลีในชั้นเปรียญธรรม 3 ประโยค ==
ผู้ใช้นิรนาม