ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลนครเชียงใหม่"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ ==
เทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อเริ่มแรกมีฐานะเป็นเพียงเทศบาลเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี [[พ.ศ. 2458]] และยังขึ้นตรงต่อ[[มณฑลพายัพ]] แต่ต่อมาเมื่อ[[ประเทศไทย]]มีการปกครองในระบอบ[[ประชาธิปไตย]] ในปี [[พ.ศ. 2475]] สภาผู้แทนราษฎรจึงมีมติสมควรจัดตั้งชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นสุขาภิบาลให้มีฐานะเป็น [[เทศบาล]] โดยในครั้งนั้นเทศบาลนครเชียงใหม่ได้รับฐานะใหม่จากเทศบาลเมืองเชียงใหม่ขึ้นเป็น "เทศบาลนครเชียงใหม่" ในปี พ.ศ. 2478 <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2478/A/2136.PDF พระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่ พุทธศักราช ๒๔๗๘]ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 ตอนที่ 80 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2478</ref> ถือได้ว่าเป็น[[เทศบาลนคร]]แห่งแรกของไทย
 
;ดวงตราเทศบาล
ผู้ใช้นิรนาม