ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สัทอักษรสากล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
สัญลักษณ์แทนหน่วยเสียง[[สระ]]ที่มีรูปร่างเหมือนกับสระในอักษรละติน ซึ่งได้แก่ [a], [e], [i], [o], [u] จะมีค่าของเสียงสัมพันธ์กับสระเดียวกันใน[[ภาษาเยอรมัน]] [[ภาษาสเปน|สเปน]] หรือ[[ภาษาอิตาลี|อิตาลี]] โดยประมาณ หรืออาจเทียบกับเสียงสระในภาษาไทยได้เป็น ''อะ'', ''เอะ'', ''อิ'', ''โอะ'' และ ''อุ'' ตามลำดับ
 
สัญลักษณ์อื่น ๆ ที่เหลือในส่วนที่นำมาจากอักษรละตินนั้น เช่น [j], [r], [c] และ [y] จะสัมพันธ์กับเสียงของตัวอักษรเดียวกันในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ เช่น [j] มีค่าของเสียงเหมือนกับ ''j'' ใน[[ภาษาเยอรมัน]] [[สแกนดิเนเวีย]] หรือ[[ภาษาดัตช์|ดัตช์]] หรืออาจเทียบได้กับเสียง ''ย'' ใน[[ภาษาไทย]] เป็นต้น ข้อสำคัญของหลักเกณฑ์การกำหนดใช้สัทอักษรสากลคือ ใช้สัญลักษณ์เพียงตัวเดียวสำหรับหน่วยเสียงแต่ละหน่วย โดยหลีกเลี่ยงการประสมอักษรอย่างเช่น sh และ th ในการเขียน[[ภาษาอังกฤษ]]
 
{| class="toccolours" style="float: right; margin-left: 1em; margin-right: 1em; font-size: 85%; background:Lightyellow; color:black; width:{{{size|23em}}}; max-width: 25%;" cellspacing="5"
|}
 
* ในแถวที่มีสัญลักษณ์ปรากฏคู่กัน ([[อ็อบสตรูอันต์]]) ตัวซ้ายมือจะแทน[[เสียงอโฆษะ|เสียงอโฆษะหรือเสียงไม่ก้อง]] และตัวขวามือจะแทน[[เสียงโฆษะ|เสียงโฆษะหรือเสียงก้อง]] (ยกเว้น {{IPA|[ɦ]}} ซึ่งเป็น[[เสียงพูดลมแทรก]]) อย่างไรก็ตาม เสียง {{IPA|[ʔ]}} ไม่สามารถก้องได้ และการออกเสียง {{IPA|[ʡ]}} ยังกำกวม ส่วนในแถวอื่น ๆ ([[ซอนอรันต์]]) สัญลักษณ์ที่อยู่เดี่ยว ๆ ก็จะแทน[[เสียงโฆษะ]]เช่นกัน
* ช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันหมายถึงเสียงนั้น (ยัง) ไม่มีสัญลักษณ์สัทอักษรสากลอย่างเป็นทางการ
* ช่องสีเทาแสดงว่าการออกเสียงเช่นนั้นไม่สามารถกระทำได้
* [วงเล็บเหลี่ยม] ใช้สำหรับแสดงรายละเอียดการออกเสียงเชิงสัทศาสตร์ และอาจรวมถึงรายละเอียดที่อาจไม่สามารถใช้จำแนกคำในภาษาที่กำลังทับศัพท์ ซึ่งผู้เขียนก็ยังคงต้องการแสดงรายละเอียดเช่นนั้น
* /ทับ/ ใช้สำหรับกำกับ[[หน่วยเสียง]] ซึ่งแตกต่างกันเป็นเอกเทศในภาษานั้น โดยไม่มีรายละเอียดที่ไม่เกี่ยวข้องใด ๆ
ตัวอย่างเช่น หน่วยเสียง {{IPA|/p/}} ในคำว่า pin และ spin ของ[[ภาษาอังกฤษ]] โดยแท้จริงออกเสียงแตกต่างกันเล็กน้อย ความแตกต่างนี้ไม่มีนัยสำคัญใน[[ภาษาอังกฤษ]] (แต่ก็อาจมีนัยสำคัญในภาษาอื่น) ดังนั้นการอธิบายการออกเสียงเชิงหน่วยเสียงจึงเป็น {{IPA|/pɪn/}} และ {{IPA|/spɪn/}} ซึ่งแสดงด้วยหน่วยเสียง {{IPA|/p/}} เหมือนกัน อย่างไรก็ดี เพื่อให้เห็นความแตกต่างดังกล่าว ([[เสียงแปร]]ต่าง ๆ ของ {{IPA|/p/}}) สามารถอธิบายเชิงสัทศาสตร์ได้เป็น {{IPA|[pʰɪn]}} และ {{IPA|[spɪn]}}
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม