ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาลัย หุวะนันทน์"

== ประวัติ ==
ศาสตราจารย์ ดร. มาลัย หุวะนันทน์ ม.ป.ช. ม.ว.ม. ท.จ.ว. จบการศึกษาระดับปริญญาเอกทางรํฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิชิแกน และ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอินเดียนา เคยร่วมขบวนการสมาชิก[[เสรีไทย]] สายสหรัฐอเมริกาเคยเป็นข้าราชการสังกัด[[กระทรวงมหาดไทย (ประเทศไทย)|กระทรวงมหาดไทย]] เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการ[[จังหวัดภูเก็ต]] ในระหว่างปี พ.ศ. 2494 ถึงปี พ.ศ. 2495<ref>[http://www.phuket.go.th/webpk/contents.php?str=residence_gover ทำเนียบผู้ว่าราชการการจังหวัดภูเก็ต]</ref> ต่อมาโอนย้ายมาเป็นอาจารย์ประจำ[[คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] เคยดำรงตำแหน่งคณบดีในระหว่างปี พ.ศ. 2495 ถึงปี พ.ศ. 2499 และก่อตั้ง คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งโอนไปนิด้า
ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 ได้ร่วมก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี และ นายกสภาสถาบันฯ <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2511/D/005/100.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์]</ref> ในปี พ.ศ. 2510 จนถึงปี พ.ศ. 2514 และ นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2515
 
ในปี พ.ศ. 2511 ได้ร่วมก่อตั้ง[[พรรคสหประชาไทย]] และจากนั้นในปี พ.ศ. 2515 ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ใน[[คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 32|รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร (ครม.32)]] เปนประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติคนแรก
ผู้ใช้นิรนาม