ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้ามหานามะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|สี =
|ภาพ =
|พระบรมนามาภิไธย = เจ้าชายมหานามนามะ
|พระปรมาภิไธย = พระเจ้ามหานามศากยราชา
|วันพระราชสมภพ = ภายหลังพระพุทธเจ้า
|วันสวรรคต = ภายหลังพระพุทธเจ้า
|พระอิสริยยศ = กษัตริย์แห่งศากยวงศ์
|พระราชบิดา = อมิโตทนะศากยะ
|พระราชมารดา =
|พระมเหสี =
|ทรงราชย์ =
|พิธีบรมราชาภิเษก = 40 ปีก่อน [[พุทธศักราช|พุทธศก]]
|ระยะเวลาครองราชย์ = มากกว่า 40 ปี
|รัชกาลก่อนหน้า = พระเจ้าภัททิยะศากยราชา
|รัชกาลถัดมา = ไม่ระบุ
}}
 
'''พระเจ้ามหานามศากยราชา''' เอตทัคคะผู้ถวายทานอันประณีต มีพระอนุชา 1 พระองค์ คือ [[เจ้าชายอนุรุทธะ]] เอตทัคคะผู้ได้ตาทิพย์ พระเจ้ามหานามะประสูติในพระราชวังกรุงกบิลพัสดุ์ โดยชื่อมหานามะนั้นสันนิษฐานว่าเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นตามชื่อของหนึ่งในปัญจวัคคีย์ที่อาศัยอยู่ในกรุงกบิลพัสดุ์คือท่านมหานามะซึ่งต่อมาได้เป็นท่านพระมหานามะเถระ สำหรับพระเจ้ามหานามะนั้นอดีตชาติของท่านในสมัยพระกัสสปพุทธเจ้าพระองค์เกิดเป็นมนุษย์และได้ฟังธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเกี่ยวกับเรื่องอายุขัยของมนุษย์และพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปจึงเกิดความเลื่อมใสแล้วจึงตั้งจิตอธิษฐานเพื่อมาเกิดเป็นพระสาวกของพระโคตมพุทธเจ้า หลังจากที่ตายจากอัตภาพนั้นแล้วได้ท่องเที่ยวอยู่ในภพเทวดาและมนุษย์เท่านั้นและในครั้งพุทธกาลได้มาเกิดเป็นเจ้าศากยะพระนามว่ามหานามะ
'''พระเจ้ามหานามศากยราชา''' เอตทัคคะผู้ถวายทานอันประณีต มีพระอนุชา 1 พระองค์ คือ [[เจ้าชายอนุรุทธะ]] เอตทัคคะผู้ได้ตาทิพย์
 
== ครองกรุงกบิลพัสดุ์ ==
เมื่อพระโพธิสัตว์โคตมได้ตรัสรู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธแล้ว จึงเสด็จมาโปรดพระประยูรญาติ เจ้าชายมหานามได้ตั้งใจรอพระผู้มีพระภาคด้วยจิตที่เลื่อมใสและได้ออกจากพระราชวังไปต้อนรับพระผู้มีพระภาคด้วยพระองค์เองเพียงลำพังในเย็นวันนั้นเอง และได้จัดหาที่พักถวายพระบรมศาสดาตามพุทธประสงค์ภายในอารามของภรัณฑุดาบส จากนั้นเป็นต้นมาพระพุทธองค์ก็ได้ทรงแสดงธรรมโปรดเจ้าชายมหานามอยู่เรื่อยในเขตพระนครกบิลพัสดุ์นั่นเอง
 
ครั้นเมื่อพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาได้บรรลุพระอรหัตผลและดับขันธปรินิพพานเสด็จสวรรคตแล้ว เจ้าชายภัททิยะก็ได้ขึ้นครองราชย์สืบต่อมา แต่เจ้าชายอนุรุทธซึ่งเป็นพระสหายได้ชวนพระองค์ออกผนวชทำให้ราชสมบัติขาดผู้สืบทอด บรรดาพราหมณ์ปุโรหิตทั้งหลาย จึงอัญเชิญเจ้าชายมหานามเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้ามหานามศากยราชาสืบต่อมา ตลอดเวลาที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ นิโครธารามพระเจ้ามหานามศากยราชาได้เสด็จเข้าไปฟังธรรมกับพระบรมศาสดาอย่างสม่ำเสมอโดยผู้ที่สนใจสมารถศึกษาได้จากมหานามสูตร โดยพระองค์จะเสด็จไปพร้องกับราชองครักษ์ ครั้นเมื่อถึงนิโครธารามได้รับสั่งให้ราชองครักษ์กลับพระนครก่อนส่วนพระองค์เสด็จกลับพระนครเพียงลำพัง
 
== ถวายทานมีรสประณีต ==
เมื่อครบกำหนดวาระ 1 ปีแล้ว พระพุทธองค์ไม่ทรงรับอาราธนาเกินไปกว่านั้น ส่วนพระเจ้ามหานามศากยราชา ก็ทรงปลาบปลื้มปีติยินดี กับสักการทานที่พระองค์บำเพ็ญถวาย ตลอดระยะเวลา 1 ปีนั้น เกียรติคุณของพระเจ้ามหานาม ก็ฟุ้งขจรไปทั่วทั้ง[[ชมพูทวีป]]
 
ต่อมา พระพุทธองค์ประทับ ณ [[วัดเชตวันมหาวิหาร|วัดพระเชตวัน]] [[อาราม]]ของ[[อนาถบิณฑิกเศรษฐี]] ได้สถาปนาพระเจ้ามหานามศากยราชา ในตำแหน่ง[[เอตทัคคะ]]เป็นผู้เลิศกว่า[[อุบาสก]]ทั้งหลาย<ref>[http://www.thammapedia.com/sankha/upasaka_mahanamasakka.php พระเจ้ามหานามศากยะ เอตทัคคะในฝ่ายผู้ถวายทานอันประณีต] จาก [http://www.thammapedia.com ธรรมมะพีเดีย]</ref> ในฝ่ายผู้ถวายอาหารมีรสทานอันประณีต
 
== บั้นปลายชีวิต ==
พระเจ้ามหานามศากยราชาเป็นกษัตริย์ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ทำให้พระพุทธศาสนาในกรุงกบิลพัสดุ์มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก พระองค์ดำรงขันธ์อยู่พอสมควรจึงเสด็จสวรรคต เพราะพระองค์เป็นโสดาบันประเภทสัตตักขัตตุปรมัง จึงไปบังเกิดอีกเจ็ดครั้งเป็นเทวดาบ้างชั้นดาวดึงส์ เทวดาชั้นยามา เทวดาชั้นดุสิต เทวดาชั้นนิมมานรดี เทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตีและในสองชาติสุดท้ายได้เกิดเป็นมนุษย์บ้างในเรือนสกุล แล้วจึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน
โดยพระองค์เสด็จปรินิพพานภายหลังพระพุทธเจ้าประมาณ 2600 ปี มีข้อสังเกตว่าพระองค์เป็นโสดาบันประเภทสัตตักขัตตุปรมังเหตุใดจึงใช้เวลาแค่ 2600 ปีในการปรินิพพาน ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเมื่อครั้งเป็นเทวดา พระองค์อาจมีชีวิตอยู่ไม่ถึงอายุขัยของเทวดาในภพนั้นๆ
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
[[หมวดหมู่:บุคคลในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล]]
[[หมวดหมู่:บุคคลในพุทธประวัติ]]
18

การแก้ไข