ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทวารวดี"

Reverted to revision 6073998 by 223.204.83.161 (talk). (TW)
(Reverted to revision 6073998 by 223.204.83.161 (talk). (TW))
 
ร่องรอยของโบราณสถานมาปรากฏหลักฐานแน่ชัดอายุเก่าที่สุดตั้งแต่สมัยทวารวดีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 11 เป็นต้นมา ทุกแห่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลศิลปะอินเดียสมัย[[ราชวงศ์คุปตะ]]-หลังคุปตะและ[[ราชวงศ์ปาละ]]ราวพุทธศตวรรษที่ 9-13 และ 14-16 ตามลำดับ โบราณสถานส่วนใหญ่สร้างขึ้นเนื่องในพุทธศาสนา กำหนดอายุอยู่ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 11-16 เกือบทุกแห่งปรักหักพังเหลือแต่เฉพาะส่วนฐาน แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทคือ ฐานสถูปเจดีย์พบมากที่สุดกระจายอยู่ตามเมืองโบราณต่างๆทุกแห่ง นอกนั้นเป็นฐานวิหาร พบน้อย และสีมาหรือหลักกำหนดเขตบริเวณศักดิ์สิทธิ์ที่ประกอบพิธีกรรมในศาสนาซึ่งมักพบตามเมืองโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
้hey what's up user
 
===สถูปเจดีย์===
3. สถูปที่มีองค์ระฆังคล้ายหม้อน้ำ ยอดสถูปคล้ายกรวยแต่มีลักษณะเป็นปล้องๆ ซ้อนติดกัน
 
===วิหๅsวิหาร ===
 
เป็นอาคารที่คู่มากับการสร้างวัดตั้งแต่[[สมัยพุทธกาล]]ในอินเดีย เดิมหมายถึงอาคารที่เป็น
164

การแก้ไข