ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบางเลน"

* 2.ขุนชัยรองปลัด ร.ศ.116-ร.ศ.125
* 3.ขุนมัชฌเขตบริบาล ร.ศ.125-ร.ศ.127
* 4.ขุนคลัง ร.ศ.127-ร.ศ.128
* 5.นายฉลอง ร.ศ.128-ร.ศ.129
* 6.นายคล้าม ร.ศ.129-ร.ศ.130
* 7.นายฉัตร ร.ศ.130-ร.ศ.131
* 8.ขุนอัษฎางควิจารณ์ พ.ศ.2455-พ.ศ.2457
* 9.หลวงภัคดีราช พ.ศ..2457-พ.ศ.2459
* 10.หลวงธานินท์ปฐมรัฐ พ.ศ.2459-พ.ศ.2463
* 11หลวงศิริเกษตรบริบาล พ.ศ.2463-พ.ศ.2464
* 12.หลวงธรรมราชบริหาร พ.ศ.2464-พ.ศ.2467
* 13.พระชาญสุพรรณเขตร พ.ศ.2467-พ.ศ.2469
* 14.พระอภัยนราธร พ.ศ.2469-พ.ศ.2471
* 15.หลวงพิทักษ์ราชกิจ พ.ศ.2471-พ.ศ.2472
* 16.หลวงประสิทธิ์นรกรรม พ.ศ.2472-พ.ศ.2474
* 17.ขุนธรรมรัฐธุราธร พ.ศ.2474-พ.ศ.2482
* 18.ขุนสุนทรกิจวิจารณ์ พ.ศ.2482-พ.ศ.2484
* 19.ร.ต.ต.พิศาล นพสุวรรณ พ.ศ.2484-2485
* 20.นายใหญ่ สวิตชาติ พ.ศ.2485-พ.ศ.2487
* 21.นายวิจิตร สมบัติศิริ พ.ศ.2487-พ.ศ.2490
* 22.นายซ้อน ศิริพงษ์ พ.ศ.2490-พ.ศ.2492
* 23.ขุนจิตรสารกรรม 13 ม.ค.2492-21 เม.ษ.2493
* 24.นายเฉลิม สุวรรณเนตร 21 เม.ษ.2493-3 ส.ค.2497
* 25.นายทับ ทองอุดม 3 ส.ค.2497-15 ก.ค.2498
* 26.นายเกษม จียะพันธ์ 15 ก.ค.2498-24 ก.พ.2501
* 27.นายเลอเดช เจษฏาฉัตร 24 ก.พ.2501-30 ม.ค.2506
* 28.นายอาณัติ กระสินธุ์ 30 ม.ค.2506-16 ธ.ค.2511
* 29.ร.ท.ดร.บันเทิง ศรีจันทราพันธ์ 16 ธ.ค.2511-1 มิ.ย.2512
* 30.นายประสงค์ มีแสงแก้ว 9 มิ.ย.2512-2 ต.ค.2518
* 31.ร.ต.สุกรี รักษ์ศรีทอง ร.น. 2 ต.ค.2518-4 พ.ค.2520
* 32.นายบรรจง ฤกษ์สำราญ 20 พ.ค.2520-27 ส.ค.2521
* 33.นายสมรวย ธรรมวิภาค 28 ส.ค.2521-24 ต.ค.2523
* 34.นายชเนศ สุวัฒน์โชติ 27 ต.ค.2523-6 ต.ค.2527
* 35.นายวิลาศ สัตยายุทย์ 10 ต.ค.2527-17 เม.ย.2531
* 36นายสุวัฒน์ แสงสุทธิเศรษฐ์ 18 เม.ย.2531-
* 37นายบุญรงค์ นลวงศ์ -15 ต.ค.2532
* 38.นายกมล เมตะนันท์ 16 ต.ค.2532-10 พ.ย.2534
* 39.นายเชนทร์ วอพัฒน์บวรวงศ์ 11 พ.ย.34-10 ต.ค.2535
* 40.นายอุดมพร คชหิรัญ(นาท ภูวนัย) 12 ต.ค.2535-17 มิ.ย.2539
* 41นายตรี อัครเดชา 17 มิ.ย.2539-1 พ.ย.2541
* 42.นายพีรศักดิ์ หินเมืองเก่า 2 พ.ย.2541-19 ต.ค.2543
* 43นายปรัชญา จินต์จันทรวงศ์ 20 ต.ค.2543-8 มิ.ย.2544
* 44.นายบงการ ลิมปะพันธุ์ 11 มิ.ย.2544-
* 45.นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ -5 ต.ค.2546
* 46.นายวิโรจน์ แสงศิวะฤทธิ์ 6 ต.ค.2546-5 ม.ค.2550
* 47นายอมรฤทธิ์ เอมะปาณ 8 ม.ค.2550-9 พ.ย.2550
* 48.นายพงศ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล 12 พ.ย.2550-
* 49.เรือโท กฤษณ์ จินตะเวช
* 50.นายสมชาติ ธีรสุวรรณจักร
17

การแก้ไข