ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบางเลน"

== การแบ่งเขตการปกครอง ==
=== การปกครองส่วนภูมิภาค ===
อำเภอบางเลนมีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอมาแล้ว 50 ท่าน มีรายนามนายอำเภอบางเลนทั้งหมด ตั้งแต่ ร.ศ.115 - ปัจจุบัน(พ.ศ.2558)
1.ขุนชัยศรี
2.ขุนชัยรองปลัด
17

การแก้ไข