ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชอาณาจักรฮังการี (ค.ศ. 1920–1946)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{กล่องข้อมูล อดีตประเทศ
|conventional_long_name = ราชอาณาจักรแห่งฮังการี
|native_name = ''Magyar Királyság''
|common_name = Hungary
|government_type = [[Regency]]
|title_leader = [[พระมหากษัตริย์ฮังการี|กษัตริย์]]
|leader1 = ไม่มี(ตำแหน่งถูกประกาศมิได้มีการปกครอง)
|leader1 = ''Vacant''&nbsp;<sup>a</sup>
|year_leader1 = 1920-1946
|title_representative = [[ประมุขแห่งรัฐฮังการี|ประมุขแห่งรัฐ]]
ผู้ใช้นิรนาม