ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมชาย แสวงการ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
== ประวัติ ==
 
นายสมชาย แสวงการ เกิดเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2505 จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจาก[[โรงเรียนวัดราชบพิธ]] กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง [[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]] ปริญญาโทพัฒนาสังคม [[สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์]] (นิด้า)
ทำงานเป็นบรรณาธิการและผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจ สายการเมือง และสายทหาร ทาง สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จนกระทั่งเป็นผู้ก่อตั้ง และกรรมการผู้จัดการกลุ่มไอ.เอ็น.เอ็น.กรุ๊ป ร่วมกับนายสนธิญาณ หนูแก้ว (นามสกุลปัจจุบัน ชื่นในญทัยธรรม : ปัจจุบันเป็นเจ้าของสำนักข่าว ที.นิวส์) ที่ถือหุ้นใหญ่โดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และกลุ่มบริษัทยูคอม (1) เป็นผู้ผลิตรายการร่วมด้วยช่วยกัน ได้รับสิทธิจากหน่วยบัญชาการกำลังสำรองในการเข้ามาบริหารและผลิตรายการ “ร่วมด้วยช่วยกัน” เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ตั้งแต่วันที่ ธันวาคม 2540 จนถึงปัจจุบัน โดยออกอากาศทางสถานีวิทยุกรมรักษาดินแดนเอฟเอ็ม 96 เมกกะเฮิร์ซ (2) และเป็นเจ้าของสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ธุรกิจสิ่งพิมพ์ นายสมชายเคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 3 สมัยติดต่อกัน จนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จากสายวิชาชีพสื่อมวลชนในปี พ.ศ. 2549 พร้อมกับนายกสมาคมองค์กรสื่อต่างๆ นายสมชายตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งนายกสมาคมฯ หลังได้รับการแต่งตั้งเป็น สนช. เพื่อเป็นการรักษาระยะห่างระหว่างการทำหน้าที่สมาชิกสภานิติบัญญัติและการทำงานของสมาคมฯ ในฐานะองค์กรวิชาชีพสื่อวิทยุโทรทัศน์ที่จะต้องติดตามและตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและฝ่ายต่างๆ ในสังคมได้โดยอิสระ พ.ศ. 2551 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาสรรหา โดยมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิดเป็นผู้ส่งเข้ารับการสรรหา ปัจจุบันเป็นประธานคณะกรรมาธิการ สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภา
 
== ประวัติการศึกษาทำงาน ==
สมชาย ทำงานเป็นบรรณาธิการและผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจ สายการเมือง และสายทหาร ทาง สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จนกระทั่งเป็นผู้ก่อตั้ง และกรรมการผู้จัดการกลุ่มไอ.เอ็น.เอ็น.กรุ๊ป ร่วมกับนายสนธิญาณ หนูแก้ว (นามสกุลปัจจุบันสนธิยาณ ชื่นในญทัยธรรม : ปัจจุบันเป็นเจ้าของสำนักข่าว ที.นิวส์) ที่ถือหุ้นใหญ่โดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และกลุ่มบริษัทยูคอม (1) เป็นผู้ผลิตรายการร่วมด้วยช่วยกัน ได้รับสิทธิจากหน่วยบัญชาการกำลังสำรองในการเข้ามาบริหารและผลิตรายการ “ร่วมด้วยช่วยกัน” เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ตั้งแต่วันที่ ธันวาคม 2540 จนถึงปัจจุบัน โดยออกอากาศทางสถานีวิทยุกรมรักษาดินแดนเอฟเอ็ม 96 เมกกะเฮิร์ซ (2) และเป็นเจ้าของสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ธุรกิจสิ่งพิมพ์ นายสมชายเคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 3 สมัยติดต่อกัน จนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จากสายวิชาชีพสื่อมวลชนในปี พ.ศ. 2549 พร้อมกับนายกสมาคมองค์กรสื่อต่างๆ นายสมชายตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งนายกสมาคมฯ หลังได้รับการแต่งตั้งเป็น สนช. เพื่อเป็นการรักษาระยะห่างระหว่างการทำหน้าที่สมาชิกสภานิติบัญญัติและการทำงานของสมาคมฯ ในฐานะองค์กรวิชาชีพสื่อวิทยุโทรทัศน์ที่จะต้องติดตามและตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและฝ่ายต่างๆ ในสังคมได้โดยอิสระ พ.ศ. 2551 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาสรรหา โดยมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิดเป็นผู้ส่งเข้ารับการสรรหา ปัจจุบันเป็นประธานคณะกรรมาธิการ สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภา
*มัธยมศึกษา โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
*ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) [[สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์]]
*ศิลปศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) [[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]]
 
== การอบรมและสัมมนา ==
*หลักสูตร สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
*หลักสูตร ประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ (บ.ย.ส.14) จาก วิทยาลัยการยุติธรรม
 
== อาชีพก่อนได้รับการเลือกตั้ง/สรรหา/แต่ง ==
 
*สือมวลชน,รับจ้าง,ผลิตข่าวและรายการวิทยุโทรทัศน์
 
== ประสบการณ์การทำงาน ==
 
*นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 2 สมัย
*โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
[[หมวดหมู่:สมาชิกวุฒิสภาไทยแบบสรรหา]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากโรงเรียนวัดราชบพิธ]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง]]
*ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ([[หมวดหมู่:บุคคลจากคณะพัฒนาสังคม) [[สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ป.ช.]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ว.ม.]]