ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|จังหวัด = เชียงใหม่
|สังกัด = ธรรมยุติกนิกาย
|วุฒิ = [[นักธรรมชั้นเอก]]<br/ > [[เปรียญธรรม 5 ประโยค]]
|ตำแหน่ง = เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง<br/ >[[เจ้าคณะภาค]] 4-5-6-7
}}
== ประวัติ ==
=== กำเนิด ===
พระพุทธพจนวราภรณ์ มีนามเดิมว่า '''จันทร์ แสงทอง''' เกิดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2460 ที่บ้านท่ากองิ้ว ตำบลปากบ่อง [[อำเภอป่าซาง]] [[จังหวัดลำพูน]] เป็นบุตรคนสุดท้องของ นายจารินต๊ะ และ นางแสง แสงทอง เมื่ออายุได้พ.ศ. 15 ปี2475 ได้บรรพาเป็นสามเณร ณ เข้าเรียนที่[[วัดเจดีย์หลวงวรวิหารโรงเรียนพุทธิโศภน]] อำเภอเมือง [[จังหวัดเชียงใหม่]] เมื่ออายุครบเป็นเวลา 204 ปีเดือน จนพออ่านออกเขียนได้ทำการ[[อุปสมบท]]<ref name="หน้า3">''กุสลมหาเถรานุสรณ์ วัดเจดีย์หลวงวรวิหารเล่ม ได้รับฉายาว่า2'', “กุสโล”หน้า 3</ref>
 
=== อุปสมบท ===
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2475 ได้บรรพาเป็นสามเณร ณ [[วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร]] โดยมีพระครูนพีสีพิศาลคุณ (ทอง โฆสิโต) เป็นพระอุปัชฌาย์<ref name="หน้า3"/> และได้[[อุปสมบท]]เมื่อวันที่ ุ กรกฎาคม พ.ศ. 2480 ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร โดยมีพระพุทธิโศภน (แหวว ธมฺมทินฺโน) เป็นพระอปัชฌาย์ [[สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร)|พระญาณดิลก (พิมพ์ ธมฺมธโร)]] เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูพุทธิโศภน (ปั๋น) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “กุสโล”<ref name="หน้า4">''กุสลมหาเถรานุสรณ์ เล่ม 2'', หน้า 4</ref>
 
=== การศึกษา ===
พระพุทธพจนวราภรณ์ สอบพระปริยัติธรรมได้ตามลำดับดังนี้<ref name="หน้า4"/>
พระพุทธพจนวราภรณ์ ได้เข้าเรียน จนได้รับวิทยฐานะ [[นักธรรมชั้นเอก]] ในปี [[พ.ศ. 2482]] และ [[เปรียญธรรม 5 ประโยค]] ในปี พ.ศ. 2482 นอกจากนี้ยังได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ทางด้าน การพัฒนาจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงหลายแห่งของไทย ได้แก่ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาชุมชน จาก[[มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่]] (พ.ศ. 2530) ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขามนุษยศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]] (พ.ศ. 2532) ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [[สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์]] (พ.ศ. 2535) และปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการวางแผนและพัฒนาชนบท จาก[[มหาวิทยาลัยแม่โจ้]] (พ.ศ. 2538) นอกจากนี้ท่านยังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติมากมาย อาทิ เป็นศิลปินแห่งชาติ ด้านวัฒนธรรม สาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน และพระสงฆ์นักพัฒนาดีเด่น เป็นต้น
* พ.ศ. 2476 สอบได้[[นักธรรมชั้นตรี]] จากสำนักเรียนวัดเจดีย์หลวง
* พ.ศ. 2479 สอบได้[[นักธรรมชั้นโท]] จากสำนักเรียนวัดเจดีย์หลวง
* พ.ศ. 2481 สอบได้[[เปรียญธรรม 3 ประโยค]] จากสำนักเรียน[[วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร]]
* พ.ศ. 2482 สอบได้[[นักธรรมชั้นเอก]]และ[[เปรียญธรรม 4 ประโยค]] จากสำนักเรียนวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
* พ.ศ. 2483 สอบได้[[เปรียญธรรม 5 ประโยค]] จากสำนักเรียนวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
พระพุทธพจนวราภรณ์ ได้เข้าเรียน จนได้รับวิทยฐานะ [[นักธรรมชั้นเอก]] ในปี [[พ.ศ. 2482]] และ [[เปรียญธรรม 5 ประโยค]] ในปี พ.ศ. 2482 นอกจากนี้ยังได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ทางด้าน การพัฒนาจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงหลายแห่งของไทย ได้แก่ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาชุมชน จาก[[มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่]] (พ.ศ. 2530) ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขามนุษยศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]] (พ.ศ. 2532) ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [[สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์]] (พ.ศ. 2535) และปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการวางแผนและพัฒนาชนบท จาก[[มหาวิทยาลัยแม่โจ้]] (พ.ศ. 2538) นอกจากนี้ท่านยังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติมากมาย อาทิ เป็นศิลปินแห่งชาติ ด้านวัฒนธรรม สาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน และพระสงฆ์นักพัฒนาดีเด่น เป็นต้น
 
== สมณศักดิ์ ==
* 12 สิงหาคม พ.ศ. 2535 เป็น[[พระราชาคณะชั้นธรรม]]ที่ ''พระธรรมดิลก ธรรมสาธกวิจิตราภรณ์ สุนทรพิพิธธรรมวาที ตรีปิฎกวิภูสิต ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/D/101/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์], เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๐๑ ฉบับพิเศษ, ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕, หน้า ๒</ref>
* 5 ธันวาคม พ.ศ. 2544 เป็น[[พระราชาคณะเจ้าคณะรอง]]ที่ ''พระพุทธพจนวราภรณ์ อดิศรวุฒิโสภณ วิมลศีลาจารวัตร วิสุทธิธรรมปฏิบัติวินยวาท พุทธศาสน์คณาธิกร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00040365.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์], เล่ม ๑๑๘, ตอนที่ ๒๔ ข, ๗ ธันวาคม ๒๕๔๔, หน้า ๑๒-๑๕</ref>
* พ.ศ. 2537 ท่านได้ดำรงตำแหน่ง[[เจ้าคณะภาค]] 4-5-6-7 ฝ่ายธรรมยุติ(ธรรมยุต)
 
== งานพัฒนาชนบท ==
; บรรณานุกรม
{{เริ่มอ้างอิง}}
* {{อ้างหนังสือ| ผู้แต่ง = วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร| ชื่อหนังสือ = กุสลมหาเถรานุสรณ์ เล่ม 2| จังหวัด = เชียงใหม่| พิมพ์ที่ = มิ่งเมืองนวรัตน์| ปี = 2553| จำนวนหน้า = 97| หน้า = }}
* '''ที่ระลึก 72 ปี พระเทพกวี 26 พฤศจิกายน 2532'''. 2532. เชียงใหม่: มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท.
* '''ที่ระลึกในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงเป็นองค์ประธานเปิดอาคาร ซี.ฟริส เยสเปอร์เซ่น และ ศูนย์ศึกษาพัฒนาชนบท มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท วัดป่าดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 4 มีนาคม 2536'''.
[[หมวดหมู่:เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร]]
[[หมวดหมู่:เปรียญธรรม 5 ประโยค]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดเชียงใหม่ลำพูน]]
[[หมวดหมู่:เสียชีวิตจากภาวะพิษเหตุติดเชื้อ]]