ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบางเลน"

== การแบ่งเขตการปกครอง ==
=== การปกครองส่วนภูมิภาค ===
รายนามนายอำเภอบางเลน ตั้งแต่ ร.ศ.115 - ปัจจุบัน
1.ขุนชัยศรี
2.ขุนชัยรองปลัด
36นายสุวัฒน์ แสงสุทธิเศรษฐ์
37นาย...........................
38.นายกมล เมตะนันท์
39.นายเชนทร์ วอพัฒน์บวรวงศ์
40.นายอุดมพร คชหิรัญ(นาท ภูวนัย)
41นายตรี อัครเดชา
42.นายพีรศักดิ์ หินเมืองเก่า
43นายปรัชญา จินต์จันทรวงศ์
44.นายบงการ ลิมปะพันธุ์
45.นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์
46.นายวิโรจน์ แสงศิวะฤทธิ์
47นายอมรฤทธิ์ เอมะปาณ
48.นายพงศ์พัฒน์ วงตระกูล
49.เรือโท กฤษณ์ จินตะเวช
50.นายสมชาติ ธีรสุวรรณจักร
 
อำเภอบางเลนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 15 [[ตำบล]] 180 [[หมู่บ้าน]] ได้แก่
17

การแก้ไข