ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบางเลน"

14.พระอภัยนราธร
15.หลวงพิทักษ์ราชกิจ
16.หลวงประสิทธิ์นรกรรม
17.ขุนธรรมรัฐธุราธร
18.ขุนสุนทรกิจวิจารณ์
19.ร.ต.ต.พิศาล นพสุวรรณ
20.นายใหญ่ สวิตชาติ
21.นายวิจิตร สมบัติศิริ
22.นายซ้อน ศิริพงษ์
23.ขุนจิตรสารกรรม
24.นายเฉลิม สุวรรณเนตร
25.นายทับ ทองอุดม
26.นายเกษม จียะพันธ์
27.นายเลอเดช เจษฏาฉัตร
28.นายอาณัติ กระสินธุ์
29.ร.ท.ดร.บันเทิง ศรีจันทราพันธ์
30.นายประสงค์ มีแสงแก้ว
31.ร.ต.สุกรี รักษ์ศรีทอง
32.นายบรรจง ฤกษ์สำราญ
33.นายสมรวย ธรรมวิภาค
34.นายชเนศ สุวัฒน์โชติ
35.นายวิลาศ สัตยายุทย์
36นายสุวัฒน์ แสงสุทธิเศรษฐ์
37นาย...........................
 
อำเภอบางเลนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 15 [[ตำบล]] 180 [[หมู่บ้าน]] ได้แก่
17

การแก้ไข