ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพวงสร้อยสอางค์"

พระราชบุตรรัชกาลที่สี่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(พระราชบุตรรัชกาลที่สี่)
| พระนาม =
| พระนามเต็ม =
| ฐานันดร = พระองค์เจ้าชั้นเอก
| วันประสูติ = 30 กันยายน พ.ศ. 2409
| วันสิ้นพระชนม์ = 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493</br> ({{อายุปีและวัน|2409|09|30|2493|02|27}})
175

การแก้ไข