ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขตยานนาวา"

 
== ประวัติศาสตร์ ==
แต่เดิมบริเวณยานนาวา (รวมสาทรและบางคอแหลม) มีชื่อเรียกว่า "บ้านทะวาย" เนื่องจากมีชาวเมือง[[ทวาย]]อาศัยอยู่จำนวนมาก เมื่อมีการปรับปรุงการปกครองในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] บริเวณนี้จึงได้รับการจัดตั้งเป็น '''อำเภอบ้านทะวาย''' ขึ้นอยู่กับจังหวัดพระประแดง ต่อมาในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]]ได้ย้ายมาขึ้นกับจังหวัดพระนคร และเปลี่ยนชื่อเป็น '''อำเภอยานนาวา''' ในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]] โดยถือหลักตาม[[วัดยานนาวา]]ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ เนื่องจากชื่อบ้านทะวายมีสำเนียงเป็นภาษาต่างด้าว
 
ภายหลังได้มีการรวมจังหวัดธนบุรีและ[[จังหวัดพระนคร]]เป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรีและเปลี่ยนเป็น[[กรุงเทพมหานคร]] แบ่งเป็น[[เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร|เขต]]และ[[แขวง]]แทน[[อำเภอ]]และ[[ตำบล]] อำเภอยานนาวาจึงเปลี่ยนฐานะเป็น '''เขตยานนาวา''' มีพื้นที่การปกครอง 85 แขวง ได้แก่ แขวงยานนาวา แขวงทุ่งวัดดอน แขวงทุ่งมหาเมฆ แขวงช่องนนทรี แขวงบางโพงพาง แขวงบางโคล่ แขวงบางคอแหลม และแขวงวัดพระยาไกร
 
ต่อมาพื้นที่เขตยานนาวามีความเจริญและมีประชากรหนาแน่นขึ้นมาก พื้นที่บางแห่งอยู่ไกลจากสำนักงานเขต [[กรุงเทพมหานคร]]จึงจัดตั้งสำนักงานเขตยานนาวา สาขา 1 (ยานนาวา) และสำนักงานเขตยานนาวา สาขา 2 (บางคอแหลม) ขึ้นดูแลพื้นที่บางส่วนในปี [[พ.ศ. 2532]] และได้ยกฐานะเป็น[[เขตสาทร|สำนักงานเขตสาทร]]และ[[เขตบางคอแหลม|สำนักงานเขตบางคอแหลม]]ในปีเดียวกัน ส่วน[[วัดยานนาวา]]และแขวงยานนาวาซึ่งเป็นที่มาของชื่อเขตนั้น ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่เขตสาทร
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
ผู้ใช้นิรนาม